Valoració de l’inici de curs 2012-2013

mani-ensenyamentFETE – UGT de Catalunya crida a la mobilització del sector educatiu per exigir un canvi en la política de retallada que imposa un canvi de model educatiu a Catalunya

Les retallades deterioren la qualitat educativa i precaritzen l’ocupació en el sector educatiu

La UGT de Catalunya no pot acceptar les polítiques que es basen en treure recursos perquè van en la direcció contrària al que volem que sigui l’educació, una prioritat de país pel que cal precisament continuar invertint en el sistema públic com a únic garant de la cohesió social i la igualtat d’oportunitats.

No invertir en educació porta greus conseqüències de pèrdua de drets però també d’obertura del camí cap  la privatització dels serveis. Estem veient com la crisi és l’excusa perfecte per fer un canvi de model en què l’ensenyament públic, sostingut amb fons públics, doni pas a opcions de mercantilització que escapin al control social, provocant la pèrdua de cohesió social i l’equitat en el sistema.

Precisament les conclusions d’importants estudis del nostre sistema educatiu apunten problemes estructurals que si es volen corregir requereixen de la inversió necessària. Una aposta per l’educació de qualitat requereix voluntat política i aquesta es tradueix en la inversió econòmica que prioritzi l’equitat i l’excel•lència tal com marca la legislació vigent.

En l’actualitat podem considerar que amb les mesures que s’estan aplicant es vulnera l’article 40 del capítol V de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya: “en totes les mesures portades a terme pels poders públics d’interès superior de l’Infant ha de ser prioritari” i també l’article 44 on diu “els poders públics han de garantir la qualitat del sistema d’ensenyament i han d’impulsar una formació humana, científica i tècnica de l’alumnat basada en els valors socials d’igualtat, solidaritat, llibertat, pluralisme, responsabilitat cívica i els altres que fonamenten la convivència democràtica”.

VALORACIÓ DE L’INICI DE CURS 2012-13
En primer lloc hem de destacar les xifres que ens confirmen que aquest curs l’educació no universitària comptarà amb molts menys recursos per atendre molts més alumnes. La conseqüència: un deteriorament en l’atenció educativa del conjunt de l’alumnat, disminució en l’atenció personalitzada que permet la millora educativa de tots i cadascun dels alumnes en la seva diversitat i una merma en els sistemes de seguiment i suport a un alumnat que ho necessita per evitar l’abandonament escolar prematur.

Catalunya inverteix en educació (dades 2009) un 3,82 % del PIB en front el 5,01% de l’estat espanyol i el 5,41 % de la UE.
 
En la xarxa de centres públics el curs escolar arrencarà el proper 12 de setembre amb 1.551.937 alumnes, un 2% més que l’any passat (29.725 més), i en què hi haurà fins a 3.092 professors menys a causa de 1.783 jubilacions que no es cobriran i 1309 interins que no tindran contracte anual. D’aquesta manera, si el curs passat havia 67.054 dotacions de professors, aquest curs comença amb 63.962, a causa de les més de 1.700 jubilacions que no es podran cobrir i als 1.309 contractes que passen de ser anuals a dependre de les substitucions.

S’instaura un contracte de substitució amb tres modalitats: 0,92%, 0,83% i 0,5% de la jornada  normal. No es contracten una part de les hores complementàries i d’esbarjo. Aquesta mesura portarà conflictivitat en els centres i dificultats importants en l’organització de l’atenció educativa ja que el professor substitut no cobrirà la totalitat de les hores de jornada del professor de baixa.
La substitucions de les baixes del professorat no es cobriran fins passats els primers 10 dies, que en realitat seran dues setmanes, recaient la substitució en el professorat en plantilla.

D’altra banda, les ràtios augmenten en aplicació del Reial decret del Ministeri. Es podrà ampliar ràtio fins a 27 alumnes a infantil i primària, 35 en ESO i 40 en batxillerat. Les dades de la Conselleria són:

24,3% de les aules de P3 tindran més de 25 alumnes, fet que també succeirà en el 17,8% dels casos d’Infantil i el 14,2% de les aules de Primària, mentre que a Secundària un 31,5% de les aules tindran més de 30 alumnes.

Reducció de plantilles en els centres públics de primària:
•    Centres de 9 unitats perden 1 professor.
•    Centres de 18 unitats perden 1,5 professors.
•    Centres de 27 unitats perden 2 professors.

Reducció de plantilles en els centres públics de secundària:
•    Instituts  fins a 25 professors perden 1,5 dotacions.
•    Instituts fins 26-40 professors perden 2 dotacions.
•    Instituts d’entre 41 i 60 professors perden 3 dotacions.
•    Instituts  de més de 60 professors perden 4 dotacions.

Les mesures  per fer efectiva l’educació inclusiva també disminueixen ja que, tot i que augmenten les Unitats de Suport a l’Educació Especial en els centres, ho fan amb menys dotació de personal per cada una d’elles: passen de 2 dotacions a 1,5.

Es redueixen en 105 dotacions el personal de Centres de Recursos Educatius, centres d’aprenentatge, suport a la llengua, equips d’assessorament psicopedagògic i centres de recursos educatius d’alumnes amb disminució.

PRECARITZACIÓ LABORAL I DETERIORAMENT DE LES CONDICIONS DE TREBALL: TREBALLAR MÉS PER MENYS
A la pèrdua de retribució  i de les ajudes socials  dels treballadors de l’ensenyament ara s’aprofundeix en el deteriorament de les condicions laborals.

El professorat de tots els nivells i de la xarxa pública  tindran un augment de la jornada lectiva: 25 hores a primària i infantil i 20 hores a secundària. Els professionals de la xarxa concertada ja tenen aquesta dedicació, fins i tot per sobre, 25 hores lectives a primària i 24 hores  a secundària.

PERSONAL D’ATENCIÓ EDUCATIVA
L’afectació d’aquesta política tan restrictiva i convulsiva de retallades de la Conselleria en el personal d’atenció educativa ha tingut efectes tan importants com la no cobertura de substitucions d’algunes categories professionals importants com la de tècnic/a d’Educació infantil que atenen als alumnes de P3, entre d’altres.

Si bé és cert que s’ha aconseguit mantenir la plantilla de personal d’atenció educativa contractats laborals per aquest nou curs, aquest fet a tingut un cost molt alt per aquest col•lectiu, donat que des de la Conselleria s’han imposat canvis substancials de les condicions de treball que perjudiquen seriosament  la seguretat i salubritat, tant del treballadors i treballadores com els mateixos alumnes.

Aquestes modificacions han suposat l’augment de la jornada d’atenció directe a l’alumnat per part dels educadors/es d’educació especial, amb la sobrecàrrega que suposa l’atenció massa prolongada de molts alumnes d’aquestes característiques (psicòtics, trastorns de conducta, autistes….) i  en edats que arriben a d’adolescència, en les quals s’han de fer contencions psíquiques i físiques.

Les Llars d’Infants que depenen directament d’Ensenyament han estat un altre dels objectius prioritaris en un moment tan complex, donat que les abandona en un procés  d’autonomia  de centres, segons el Departament, “autogestió-externalització-concertació”  anomenaríem des de la UGT. L’Administració pretén que cada una de les 42 Llars d’Infants tingui capacitat d’autogestió amb la quota que aportin les famílies, eliminant tota possibilitat de bonificacions o sistema de beques per aquest cicle educatiu.

Amb la situació socioeconòmica actual no ens cal una gran argumentació per dir clarament que la Conselleria dirigeix la ja limitadíssima oferta pública d’aquest cicle, a algunes famílies que es puguin permetre aquest nivell adquisitiu.

LA XARXA CONCERTADA
L’augment de les ràtios en tots els nivells fa que s’hagin tancat grups. En aquests moment no es pot quantificar per manca de dades proporcionades pels Consells Escolars Territorials. Calculem una pèrdua de 200  llocs de treball tant de professorat, personal d’administració i serveis, personal de suport i d’activitats complementàries.

FORMACIÓ PROFESSIONAL
Catalunya té nivells d’escolarització en la Formació Professional inferiors a la mitjana europea. En un context de crisi econòmica l’oferta d’aquests estudis hauria d’adequar-se a la demanda de formació i això no s’està fent. Ans al contrari, s’imposen taxes pels estudis de Grau Superior i es treuen les subvencions als Programes de qualificació professional inicial (PQPI), de manera que el que fins ara eren uns programes d’accés públic per a tothom ara queden restringits als que ofereixen els centres públics i els oferts per centres privats passen a ser de pagament. Per tant un bon nombre d’alumnes que requereixen d’aquest itinerari professional tindran més difícil la seva reinserció educativa i també laboral.

LA XARXA 0-3: PÈRDUA DE FINANÇAMENT DE LES LLARS D’INFANTS PÚBLIQUES DE LA XARXA MUNICIPAL
Tindrà com a conseqüència pèrdua de molts llocs de treball perquè els ajuntaments es veuen abocats al tancament del servei i l’empitjorament de les condicions de treball en un sector ja de per sí maltractat laboralment.

IGUALTAT DE GÈNERE
Les mesures restrictives posen en perill la igualtat de tracte per gènere entre els treballadors i treballadores de l’ensenyament. El fet que les baixes de maternitat no es cobreixin al 100% de les hores de dedicació al centre poden limitar l’accés de les dones a càrrecs directius i de responsabilitat en l’organigrama dels centres públics.

FETE – UGT de Catalunya continuarà denunciant aquesta situació convocant a la mobilització a tot el sector educatiu en les diferents manifestacions i accions de protesta unitàries amb la resta de sindicats de l’Ensenyament. Amb la força de la mobilització continuarem reclamant un canvi en la política educativa per defensar un bon servei que garanteixi la cohesió social i el dret a l’educació igual per a tothom i impedir que es continuïn deteriorant les condicions laborals dels treballadors i treballadores de l’ensenyament.

Comments are closed.