Com es fan?

Qui pot promoure les eleccions sindicals?

 

Poden promoure eleccions a delegats i delegades de personal i membres de comitès d’empresa, sempre que es compleixin els requisits legalment establerts:

 

a) Els sindicats més representatius els que posseeixen més del 10% dels delegats i delegades vigents a nivell nacional i els sindicats de comunitat autònoma que tinguin un 15% o més de representativitat i que, a la vegada, comptin també amb un mínim de 1.500 delegats/ades en el seu àmbit. (LOLS 6i 7; TRET 67.1)

 

b) Els sindicats o centrals sindicals afiliats, federats o confederats a una organització sindical d’àmbit més representativa. Tenint en compte sempre els requisits de l’apartat anterior.

 

c)  Els sindicats que comptin amb un mínim del 10% de la representació en la totalitat de l’empresa o del centre de treball. (TRET 67.1)

 

d) Els treballadors i treballadores del centre de treball per acord majoritari, d’acord amb l’art. 67.1 TRET i desenvolupat per l’art. 2.2 del RD 1844/94 (Reglament d’eleccions). S’accepta de forma generalitzada que la reunió a la que es refereix l’esmentat art. 2.2 RE, és la prevista en els arts. 77 a 81 de l’Estatut dels Treballadors, és a dir: la decisió de convocar les eleccions per acord majoritari l’ha de prendre el personal de la plantilla, que ha de ser convocada pels delegats de personal, pel Comitè d’empresa o per almenys el 33% de la plantilla, expressament per aquest motiu, amb el vot favorable de la majoria de la plantilla de la unitat electoral on es pretenguin celebrar les eleccions sindicals.

 

Quan es convoquen les eleccions sindicals?

 

Poden convocar-se eleccions per cobrir la totalitat o part dels llocs de representació.

 

Se celebren eleccions totals en els següents casos

 

a) Inexistència de representació electiva. Quan no s’hagin celebrat eleccions sindicals anteriorment.

 

Inici d’activitat: Sis mesos després de l’obertura d’un centre de treball (art. 1.d) RE), ja que aquest és el període mínim per ser candidat. Aquest termini no regeix en el cas de successió d’empresa, atès el que disposa l’art. 44 TRET, relatiu al manteniment dels drets i obligacions laborals en aquests casos. En el supòsit d’existir representació dels treballadors caldrà respectar la durada del seu mandat (art. 67.3 TRET), sense perjudici de fer efectiva la possibilitat de realitzar eleccions parcials.

 

b) Per finalització del mandat de la representació anterior. L’art. 67.1 TRET preveu que no es podrà iniciar el procés electoral, és a dir, no es podrà constituir la Mesa Electoral abans d’un mes ni més enllà de 3 mesos comptabilitzats a partir del registre de la comunicació a la OPRA.

 

Existeix certa problemàtica a l’hora de delimitar en quan temps d’antelació podem promoure eleccions sindicals: doncs podrem preavisar tres mesos abans a la finalització del mandat, mai a l’inici del procés electoral, doncs si fos així, no preavisariem amb 3 mesos, sinó amb més temps, doncs als 3 mesos els hi haurem de sumar la duració del procés electoral.

 

Si alguna persona interessada promou sobrepassant els 3 mesos, la conseqüència, en cas d’impugnació, serà l’anul·lació del procés electoral, perquè estaríem desvirtuant el procés anterior i limitant les garanties dels delegats del procés anterior.

 

A part, l’art. 67.1 en el seu 4rt paràgraf, és imperatiu en establir que «cuando se promuevan elecciones para renovar la representación por conclusión de la duración del mandato, tal promoción sólo podrá efectuarse a partir de la fecha en que falten tres meses para el vencimiento del mandato», com també ho és en l’apartat següent al sancionar amb la nul·litat de tot el procés que incompleixi els requisits establerts: «el incumplimiento de cualquiera de los requisitos establecidos en este artículo para la promoción de elecciones determinará la falta de validez del correspondiente proceso electoral».

 

c)  Quan s’hagin extingit els mandats de tota la representació i els seus membres i els seus substituts/utes,  abans del venciment normal: per dimissió, revocació i altres causes. (En el cas de revocació però, per tenir validesa, han de complir-se els requisits legals fixats).

d) Quan s’hagi declarat la nul·litat del procés electoral anterior.

 

Se celebren eleccions parcials

 

a) Quan existeixin vacants entre la representació elegida en les eleccions vigents. Aquestes poden estar produïdes per dimissions, revocacions parcials, llocs sense cobrir, defuncions o altres causes, sempre que no hagin pogut cobrir-se per la substitució automàtica dels treballadors suplents (TRET 67.1).

 

Segons l’Acord de 7/10/96 de la Comissió de Catalunya d’eleccions sindicals «…Quan es produeixi una baixa d’una persona representant escollida en una llista tancada corresponent a una acta electoral total i no queden persones suplents en l’esmentada llista, però sí en queden de la mateixa llista en una acta electoral parcial, es podrà cobrir la vacant mitjançant la substitució de la baixa de la persona representant de l’acta total amb la persona suplent de l’acta parcial, entenent-se que ha de ser en el mateix col·legi electoral i en el mateix centre de treball».

 

b) Quan sigui necessari ajustar la representació per increment de plantilla. En els dos casos, la vigència del mandat de la representació que s’elegeix finalitzarà amb la de la resta de la representació escollida a l’empresa (TRET 67.1 RD 1844, 13).

 

On es convoca?

 

En aquelles empreses que tinguin més de 6 persones en plantilla, llevat que per conveni s’estableixi un nombre de personal inferior.

 

Les empreses o centres de treball amb 50 o més persones en plantilla, constituiran un Comitè d’empresa, mentre que les que tinguin un nombre inferior de persones en plantilla escolliran delegat/ada o delegats/ades de personal.

 

Empreses o centres de treball entre 6 i 10 persones en plantilla

 

L’Estatut dels Treballadors es refereix a les empreses o centres de treball que comptin amb un cens d’entre 6 i 10 persones en plantilla, tot dient: «…Igualmente podrá haber un delegado/a de personal en aquellas empresas o centros que cuenten entre seis y diez trabajadores/as, si así lo decidieran estos por mayoría», quedant en litigi aspectes com la legitimació per decidir la celebració d’eleccions en aquestes empreses o centres de treball i en quin moment havia d’obrar la majoria dels treballadors/es que es requereix.

 

Pel que fa el primer aspecte, el Tribunal Constitucional reconeix com a dret fonamental de llibertat sindical la facultat de les organitzacions sindicals més representatives al dret a «promover elecciones a delegados de personal y miembros de comités de empresa», sense fer distinció entre empreses o centres de treball de entre sis y deu treballadors.

 

Respecte al moment en el que el personal d’aquestes empreses o centres de treball han de manifestar la seva voluntat de que les eleccions se celebrin o no, es podrà fer en qualsevol moment, fins i tot com a resultat de la seva participació en la votació.

 

Agrupació de centres

 

Quan una empresa tingui dos o més centres de treball amb menys de 50 persones en plantilla, en la mateixa província o en municipis limítrofs, es pot realitzar una agrupació de centres, sempre que entre tots els centres sumin 50 o més treballadors/es per escollir un comitè d’empresa.

 

En el cas de que en la mateixa província, una empresa tingui centres de treball amb 50 o més persones en plantilla  i d’altres amb menys de 50, en els primers es constituirà un Comitè d’empresa en cada centre, mentre que pels segons es constituirà una única unitat electoral, sempre que entre tots sumin 50 o més de persones en plantilla.

 

Artículo 63. 2. En la empresa que tenga en la misma provincia, o en municipios limítrofes, dos o más centros de trabajo cuyos censos no alcancen las 50 personas en plantilla, pero que en su conjunto lo sumen, se constituirá un comité de empresa conjunto.

 

 

A qui es comunica el preavís?

 

 

1er. A l’Autoritat laboral a través del registre de l’Oficina pública electoral. Un cop registrat, el document passa a ser document públic.

 

2n. A l’empresa, aquesta comunicació es pot fer amb una còpia del preavís registrat per l’Oficina pública, i s’haurà de fer amb una antelació mínima de 20 dies abans de la data d’inici del procés electoral.

 

El dia següent al del registre, l’Administració fa públics els preavisos per el coneixement de les persones interessades en els processos electorals.

 

 

Comunicació o preavís

 

La promoció es realitza mitjançant el formulari corresponent en el què s’ha d’identificar de forma precisa la unitat electoral i la data d’inici del procés.

 

S’ha de fer un preavís per cada unitat electoral.

 

El preavís s’ha de registrar al registre de l’oficina electoral amb un màxim de 3 mesos a partir de la data en que finalitza el mandat electoral efectiu.

 

Qui estigui legitimat per convocar efectuarà la comunicació oficial a l’oficina pública de registre i a l’empresa del seu propòsit de celebrar eleccions, sempre, almenys, amb un mes d’antelació a l’inici del procés electoral i mai en un termini superior a tres mesos (TRET 67.1).

 

Aquesta comunicació o preavís s’efectuarà inexcusablement en el model oficial existent a l’efecte, i en el qual ha de constar:

 

— Identificació de l’empresa o centre de treball on s’efectua la promoció: Nom de l’empresa i del centre de treball en el qual s’efectua la promoció, el CIF o NIF i el número de la Seguretat Social tant de l’empresa com del centre de treball, en el seu cas, amb la seva adreça completa.

 

— Quan hi hagi hagut anteriors processos electorals, el número i any de l’acta.

 

— Nombre de treballadors i treballadores a les quals afecten les eleccions.

 

— Tipus d’eleccions a realitzar: si són totals o parcials i si afecten a un o a més centres de treball en una mateixa província. En aquest cas, s’haurà d’adjuntar una relació amb el nom i l’adreça que identifiqui aquests centres de treball (agrupació de centres).

 

— Data d’inici del procés electoral (moment de constitució de la Mesa electoral).