logo_ugt
Rbla. del Raval 29-35, 08001 - Barcelona
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Preacord a Bic Graphic

BIC-Graphic-Norwood
Pendent de ser ratificat a l’assemblea de treballadors convocada demà divendres, 12 de maig, s’ha arribat a un preacord entre el comitè d’empresa i la direcció de BIC Graphic, recollit en els següents punts:

–       El nombre d’afectats es redueix a 120 llocs de treball.

–       Queden exclosos els següents col·lectius: embarassades, en el cas de parelles que ambdues parts treballin a l’empresa només es pot aplicar a una de les, unitats familiars monoparentals. Els criteris d’exclusió no s’aplicaran en els casos de sol·licitud voluntària.

–       S’accepta voluntarietat per reduir el nombre d’afectats.

–       Els treballadors menors de 55 anys afectats per acomiadament tindran dret a la indemnització prevista a l’Estatut dels Treballadors com a acomiadament improcedent. Per a la base de càlcul de la indemnització no es tindrà en compte l’impacte salarial dels dies de vaga.

–       S’abonarà un lineal per fidelització entre els següents termes: menys de 7 anys d’antiguitat un lineal de 2.500 euros bruts, entre 7 i menys de 12 anys d’antiguitat un lineal de 4.000 euros bruts i a més de 12 anys d’antiguitat un lineal de 6.000 euros bruts.

–       Els treballadors d’entre 55 i 57 anys no podran ser afectats forçosament.

–       Els treballadors més grans de 58 anys afectats per l’ERO accediran a una situació de prejubilació en les següents condicions:

–       Complement del 85% del salari fins accedir a la situació de jubilació anticipada involuntària o, com a màxim, fins a fer 62 anys.

–       L’acompanyament tindrà una durada mínima de dos anys.

–       L’import del cost de la prejubilació equivaldrà com a mínim a la indemnització que correspondria al treballador per acomiadament per causes objectives (20 dies de salari per any de servei amb el límit de 12 mensualitats).

–       Addicionalment a les compensacions previstes en les clàusules anteriors, el treballador afectat per aquest ERO que acrediti 55 anys o més d’edat, tindrà dret al pagament del conveni especial amb la Seguretat Social que regula la legislació laboral i de Seguretat Social actual.

–       Els treballadors que continuïn a l’empresa durant el període comprès entre l’1 de juliol de 2017 i el 30 de novembre de 2017 percebran un plus equivalent a tres dies de salari brut per cada mes que prestin servei.

–       En el cas de vacants a BIC Graphic, els treballadors afectats per l’acomiadament col·lectiu tindran preferència de contractació fins al 31 de desembre de 2018 sempre que no es tracti d’un lloc de nova creació i el lloc ofertat pertanyi al mateix grup professional que tenia el treballador i tingui les competències necessàries per a desenvolupar-lo. La vinculació del treballador serà constituïda com a nova contractació.

–       Un cop determinat el llistat definitiu d’afectats per l’ERO, es traslladarà a BIC Iberia per a determinar quins treballadors poden ocupar una vacant a l’empresa i s’oferirà la possibilitat d’ocupar la vacant respectant com a mínim les condicions de salari i antiguitat actuals a BIC Graphic.

Entrades relacionades

Leave a comment