Pressupostos anuals

Pressupostos anuals

2019


Pots consultar el pressupost del 2019 per grans partides i un resum gràfic dels ingressos i despeses ordinàries del 2019.

DESPESES UGT DE CATALUNYA 2019
CONCEPTE PRESSUPOST DESPESES 2019
DESPESES PER ACTIVITATS SINDICALS 652.241,44
DESPESES DE SUBMINISTRES, MANTENIMENT I SERVEIS EXTERNS 494.455,21
DESPESES DE PERSONAL 4.877.612,88
DESPESES MANTENIMENT FSI 1.906.833,23
DESPESES MANTENIMENT GABINET JURÍDIC 2.399.000,00
DESPESES FINANCERES I TRIBUTÀRIES 1.234.371,69
TOTAL DESPESES PRESSUPOSTADES 11.564.514,45
INGRESSOS UGT DE CATALUNYA 2019
CONCEPTE PRESSUPOST INGRESSOS 2019
Ingressos per quotes 4.323.469,02
Ingressos per assessorament jurídic 1.131.000,00
Ingressos Confederació 80.000,00
Prestacions de serveis 1.843.183,21
Participació institucional 2.053.806,10
 

 

QUOTES I SERVEIS PROPIS 9.431.458,33
CONVENIS I PRESTACIONS DE SERVEIS A L’ADMINISTACIÓ 1.410.053,67
VENDA D’IMMOBILITZAT I D’ALTRES ACTIUS 769.810,00
TOTAL INGRESSOS PRESSUPOSTATS 11.611.322,00
RESULTAT PRESSUPOST 2019 46.807,55

(*) És la quota corresponent a la part de l’estructura territorial de Catalunya. Representa 3€ de mitjana per afiliat

(**)  Ingressos per assessorament laboral, serveis a l’afiliat, etc.

(***) La partida de despeses de personal està repartida entre la partida d’atenció i assessorament a delegats i EESS, gestió de locals, Gabinet Jurídic, despeses per convenis de prestacions finalistes i altres despeses de personal