Pressupostos anuals

Pressupostos anuals

2018


Pots consultar el pressupost del 2018 per grans partides i un resum gràfic dels ingressos i despeses ordinàries del 2018.

DESPESES UGT DE CATALUNYA 2018
CONCEPTE PRESSUPOST DESPESES 2018
DESPESES PER ACTIVITATS SINDICALS 569.790,43
DESPESES DE SUBMINISTRES, MANTENIMENT I SERVEIS EXTERNS 465.140,99
DESPESES DE PERSONAL 4.577.193,98
DESPESES MANTENIMENT FSI 1.853.019,81
DESPESES MANTENIMENT GABINET JURÍDIC 2.447.400,20
DESPESES FINANCERES I TRIBUTÀRIES 1.246.732,50
TOTAL DESPESES PRESSUPOSTADES 11.159.277,91
INGRESSOS UGT DE CATALUNYA 2018
CONCEPTE PRESSUPOST INGRESSOS 2018
Ingressos per quotes 4.458.253,67
Ingressos per assessorament jurídic 1.096.000,00
Prestacions de serveis 1.799.485,21
Participació institucional 1.702.409,80
QUOTES I SERVEIS PROPIS 9.056.148,67
CONVENIS I PRESTACIONS DE SERVEIS A L’ADMINISTACIÓ 1.449.226,02
VENDA D’IMMOBILITZAT I D’ALTRES ACTIUS 700.000,00
TOTAL INGRESSOS PRESSUPOSTATS 11.205.374,69
RESULTAT PRESSUPOST 2018 46.096,78

(*) És la quota corresponent a la part de l’estructura territorial de Catalunya. Representa 3€ de mitjana per afiliat

(**)  Ingressos per assessorament laboral, serveis a l’afiliat, etc.

(***) La partida de despeses de personal està repartida entre la partida d’atenció i assessorament a delegats i EESS, gestió de locals, Gabinet Jurídic, despeses per convenis de prestacions finalistes i altres despeses de personal