logo_ugt
Rbla. del Raval 29-35, 08001 - Barcelona
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

ODS 14: Vida submarina

Els oceans, per la seva composició i característiques, garanteixen l’estabilitat climàtica i permeten que la Terra sigui un planeta habitable. A més a més, proveeixen d’aliments i altres productes la meitat de la població del món. Tot i això, les grans masses d’aigua, mars i oceans, es veuen sotmeses a una intensa pressió. Els oceans reben grans quantitats de contaminants, sobretot des de terra ferma (químics, sobretot de l’agricultura, i tot tipus de plàstics, entre d’altres), i pateixen una sobreexplotació dels recursos pesquers.

L’ODS 14 aborda els greus problemes que afecten els mars i els oceans. Es tracta de protegir i gestionar de manera sostenible els ecosistemes marins i costaners, amb la perspectiva de conservar almenys el 10 % de totes aquestes àrees, preservant la pesca i impulsant sistemes pesquers que fomentin la capacitat de regeneració dels ecosistemes.

Catalunya disposa d’una situació geogràfica privilegiada dins la costa mediterrània. Per aquest motiu la mar i el litoral català mereixen una gestió sostenible i d’alta qualitat. Un bon coneixement de la Mediterrània i de l’impacte de les activitats humanes sobre els seus ecosistemes són essencials per garantir aquesta gestió envers la sostenibilitat.

Reptes de l’ODS 14:

14.1 – Per al 2025, prevenir i reduir de manera significativa la contaminació marina de tota mena, en particular la contaminació produïda per activitats realitzades en terra ferma, inclosos els detritus marins i la contaminació per nutrients.

14.2 – Per al 2030, gestionar i protegir de manera sostenible dels ecosistemes marins i costaners amb vista a evitar efectes nocius importants, fins i tot mitjançant l’enfortiment de la seva resiliència, i adoptar mesures de restauració a fi de restablir la salut i la productivitat dels oceans.

14.3 – Reduir al mínim els efectes de l’acidificació dels oceans i fer-hi front, incloent la intensificació de la cooperació científica a tots els nivells.

14.4 – Per al 2030, reglamentar eficaçment l’explotació pesquera i posar fi a la sobrepesca, la pesca il·legal, la pesca no declarada i no reglamentada i les pràctiques de pesca destructives, i aplicar plans de gestió amb fonament científic per tal de restablir les poblacions de peixos en el termini més breu possible, almenys a nivells que puguin produir el màxim rendiment sostenible d’acord amb les seves característiques biològiques.

14.5 – Per al 2030, conservar almenys el 10% de les zones costaneres i marines, de conformitat amb les lleis nacionals i el dret internacional i sobre la base de la millor informació científica disponible.

14.6 – Per al 2030, prohibir certes formes de subvencions a la pesca que contribueixen a la capacitat de sobrepesca i a la sobreexplotació pesquera, eliminar les subvencions que contribueixen a la pesca il·legal, no declarada i no reglamentada i abstenir d’introduir noves subvencions d’aquesta índole, reconeixent que la negociació sobre les subvencions a la pesca en el marc de l’Organització Mundial del Comerç ha d’incloure un tracte especial i diferenciat, apropiat i efectiu per als països en desenvolupament i els països menys avançats.

14.7 – Per al 2030, augmentar els beneficis econòmics que els petits Estats insulars en desenvolupament i els països menys avançats reben de l’ús sostenible dels recursos marins, en particular mitjançant la gestió sostenible de la pesca, l’aqüicultura i el turisme.

14.a – Augmentar els coneixements científics, desenvolupar la capacitat de recerca i transferir la tecnologia marina, tenint en compte els criteris i directrius per a la transferència de tecnologia marina de la Comissió Oceanogràfica Intergovernamental, a fi de millorar la salut dels oceans i potenciar la contribució de la biodiversitat marina al desenvolupament dels països en desenvolupament, en particular els petits Estats insulars en desenvolupament i els països menys avançats.

14.b – Facilitar l’accés dels pescadors artesanals en petita escala als recursos marins i als mercats.

14.c – Millorar la conservació i l’ús sostenible dels oceans i els seus recursos aplicant el dret internacional reflectit en la Convenció de les Nacions Unides sobre el Dret del Mar, que proporciona el marc jurídic per a la conservació i la utilització sostenible dels oceans i els seus recursos, com es recorda en el paràgraf 158 del document «El futur que volem».

La UGT de Catalunya treballa amb l’ODS 14:

Exigim a les Administracions l’estudi dels efectes del canvi climàtic (acidificació, increment del nivell del mar, etc.) sobre el nostre medi marí  per a la seva adaptació i el control i la reducció dels impactes ambientals a terra ferma que puguin alterar l’estat dels ecosistemes marins i costaners (abocaments d’aigües residuals als rius, etc.).

Reclamem a les Administracions la gestió sostenible del mar i de la costa gestió integrada del litoral català per assolir una gestió sostenible dels recursos marins i costaners, amb la participació de la comunitat científica, els treballadors i treballadores del mar i la resta d’actors econòmics i socials vinculats amb la mar.

Participem i implicant-nos en les activitats basades en l’ús i la conservació dels recursos marins i costaners,  ( projectes de naturalització de les platges, eliminació d’espècies invasores i exòtiques, delimitar les zones de bany i esbarjo…), en la gestió transversal de les platges, que contribueixin al desenvolupament econòmic de Catalunya, sense malmetre l’entorn.

Participem en les iniciatives i acords mediterranis i internacionals que promouen la conservació i l’ús sostenible del medi marí i els seus recursos.

Col.laborem en  campanyes sensibilització de la ciutadania i de les empreses, d’educació i conscienciació sobre els efectes dels residus en l’entorn marí i costaner.