logo_ugt
Rbla. del Raval 29-35, 08001 - Barcelona
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

ODS 5: Igualtat de gènere

L’objectiu 5 de l’Agenda 2030 és aconseguir la igualtat de gènere i apoderar totes les dones i nenes.

Cal erradicar totes les formes de violència i discriminació contra les dones, així com assegurar que tenen les mateixes oportunitats que els homes en tots els àmbits de la vida.

Aquest ODS també ens impulsa a treballar per a la igualtat de dones i homes en l’àmbit laboral i a combatre la discriminació salarial, així com promoure el reconeixement i la corresponsabilitat de les cures i del treball a l’esfera familiar.

També s’ha de vetllar per la participació plena i efectiva de les dones, i per la igualtat d’oportunitats en el lideratge de la vida pública.

Finalment, s’ha de garantir l’accés universal a la salut sexual i reproductiva i als drets reproductius.

Es tracta d’erradicar la violència i la discriminació contra les dones, així com d’assegurar que tenen les mateixes oportunitats que els homes en tots els àmbits de la vida. Això vol dir acabar amb totes les formes de violència contra les dones, inclosa l’explotació sexual.

Aquest ODS també ens impulsa a treballar per a la igualtat de dones i homes en l’àmbit laboral i a combatre la discriminació salarial, així com promoure la conciliació de la vida personal, familiar i laboral.

Cal treballar pel reconeixement i el repartiment de les cures i del treball a l’esfera familiar. Finalment, també s’ha de vetllar per la participació plena i efectiva de les dones, i per la igualtat d’oportunitats en el lideratge de la vida pública.

Reptes del ODS 5:

5.1 – Posar fi a totes les formes de discriminació contra totes les dones i nenes a tot el món.

5.2 – Eliminar totes les formes de violència contra totes les dones i nenes en els àmbits públic i privat, inclosos el tràfic i l’explotació sexual, així com altres tipus d’explotació.

5.3 – Eliminar totes les pràctiques nocives, com el matrimoni infantil, precoç i forçat, així com la mutilació genital femenina.

5.4 – Reconèixer i valorar les cures no remunerades i el treball domèstic no remunerat, mitjançant la prestació de serveis públics, la provisió d’infraestructures i la formulació de polítiques de protecció social, així com mitjançant la promoció de la responsabilitat compartida a la llar i la família, segons escaigui a cada país.

5.5 – Vetllar per la participació plena i efectiva de les dones, i per la igualtat d’oportunitats de lideratge en tots els àmbits de presa de decisions en la vida política, econòmica i pública.

5.6 – Garantir l’accés universal a la salut sexual i reproductiva i als drets reproductius, de conformitat amb el Programa d’acció de la Conferència Internacional sobre la Població i el Desenvolupament, la Plataforma d’Acció de Beijing i els documents finals de les conferències d’examen respectives.

5.a – Emprendre reformes que atorguin a les dones el dret als recursos econòmics en condicions d’igualtat, així com l’accés a la propietat i al control de les terres i altres béns, els serveis financers, l’herència i els recursos na­turals, de conformitat amb les lleis nacionals.

5.b – Millorar l’ús de la tecnologia instrumental, en particular les tecnologies de la informació i la comunicació, per tal de promoure l’empoderament de les dones.

5.c – Adoptar i enfortir polítiques encertades i lleis aplicables per a promoure la igualtat entre els gèneres i l’empo­derament de dones i nenes a tots els nivells.

La UGT de Catalunya treballa en el ODS 5:

Reclamant l’aplicació de  la transversalitat de gènere a la nostra societat, per poder acabar amb la manca d’igualtat en tots els espais.
Demanant un sistema públic i de caràcter universal adequat a les demandes de les realitats familiars actuals per fer front a les necessitats d’atenció i conciliació corresponsable.
Lluitant contra la feminització de la pobresa.

Utilitzant la negociació col·lectiva, la nostra gran eina per al repartiment de la riquesa, també com a eina per fer arribar la igualtat a les taules de negociació.

Exigint la implementació de una contractació pública amb perspectiva de gènere i el desenvolupament reglamentari de la Llei d’igualtat efectiva entre dones i homes i el RD Llei 6/2019 i el RD 6/2019, de mesures urgents per a la garantia de la igualtat de tracte i oportunitat entre dones i homes en l’ocupació, per tal de poder encarar unes polítiques d’igualtat i no discriminació efectives.

LLuitant per l’eradicació tot tipus de discriminació per raó de gènere en el treball i en el mercat laboral, o qualsevol situació l’assetjament sexual exigint que tots els centres de treball compleixin el principi d’igualtat i no discriminació, desenvolupant mesures i plans d’igualtat i  fomentar la figura d’agent per la igualtat.

Batallant per eradicar la bretxa salarial de gènere. a través de la negociació col·lectiva.

Lluitem contra la   bretxa digital de gènere, per reduir la desigualtat de la dona en l’àmbit tecnològic i per aturar les conseqüències negatives que té el procés de transformació digital sobre les dones. Impulsem la negociació col·lectiva amb perspectiva de gènere digital i en la implementació de mesures específiques i/o d’acció positiva que empenyin les dones.

Reivindiquem la eradicació de les violències masclistes en els centres de treball (protocols d’assetjament, discriminació per raó de sexe),  incloent en els convenis col·lectius clàusules amb relació a l’assetjament sexual que estableixin mecanismes de prevenció, detecció i tramitació de denúncies en aquests supòsits i d’assetjament per raó de sexe.

Vetllem per l’elaboració i compliment del Plans d’Igualtat (diagnosi, disseny i implantació, seguiment i avaluació) com annex al conveni col·lectiu i l’adopció de mesures de protecció legal davant l’acomiadament i altres actes discriminatoris durant els períodes de tractaments de fertilitat i reproducció, embaràs, postpart i lactància, així com la de treballadors i treballadores que facin ús de drets de conciliació.

Lluitem contra l’explotació i l’esclavisme sexual, exigim mesures per posar fi a aquesta realitat i contra dels ventres de lloguer.