Consell preventiu del dia

Consell preventiu del dia

Campanya ‘Connecta’t @ la prevenció’
Us presentem la campanya “Connecta’t @ la prevenció”. Es tracta d’oferir un consell preventiu diari sobre prevenció de riscos laboral i promoció de la salut dels treballadors i les treballadores per a generar cultura preventiva, fer promoció de la seguretat i la salut laboral i instaurar en la societat hàbits saludables en el treball que millorin les condicions laborals i garanteixi la seguretat i salut en les empreses mitjançant les xarxes socials de la UGT de Catalunya.

Cada dia laborable es publicarà un missatge sobre una temàtica diferent relacionada amb la prevenció de riscos laborals i la millora de les condicions de seguretat i salut, com per exemple, exercicis d’estiraments, ús del reposapeus, ús d’escales, etc.

Campaña ‘Conéctate @ la prevención’
Os presentamos la campaña “Conéctate @ la prevención”. Se trata de ofrecer un consejo preventivo diario sobre prevención de riesgos laborales y promoción de la salud de los trabajadores y las trabajadoras para generar cultura preventiva, hacer promoción de la seguridad y la salud laboral e instaurar en la sociedad hábitos saludables en el trabajo que mejoren las condiciones laborales y garanticen la seguridad y salud en las empresas mediante las redes sociales de la UGT de Catalunya.

Cada día laborable se publicará un mensaje sobre una temática diferente relacionada con la prevención de riesgos laborales y la mejora de las condiciones de seguridad y salud, com por ejemplo, ejercicios de estiramientos, uso del reposapiés, uso de escaleras, etc.

25 de juny

Els llums s’han de netejar periòdicament per mantenir els nivells d’il·luminació correctes. En treballs amb ordinador, no han de ser de menys de 500 lux. En exigències visuals moderades, 200 lux. Ho mesura el servei de prevenció. Consulta Guías técnica: Para la evaluación y prevención de los riesgos relativos a la utilización de los lugares de trabajo. Anexo IV #consellpreventiu #prl

Las luminarias se deben limpiar regularmente para mantener niveles de iluminación correctos. En trabajos con ordenador, no ha de ser menos de 500 lux. En exigencias visuales moderadas, 200 lux. Lo mide el servicio de prevención. Consulta Guías técnica: Para la evaluación y prevención de los riesgos relativos a la utilización de los lugares de trabajo. Anexo IV #consejopreventivo #prl

 

21 de juny

En cas que et facis una cremada, refresca la pell amb aigua fresca i neta. No hi posis cremes (ni pasta dentífrica) sense consulta mèdica. Si se t’hi fa butllofa o ferida profunda, vés a urgències. Consulta revista Sense Risc pàg. 8 #consellpreventiu #prl

En caso de quemadura, refresca la piel con agua fresca y limpia. No poner cremas (ni pasta de dientes) sin consulta médica. Si tiene ampolla o herida profunda, acudir a urgencias. Consulta revista Sense Risc pàg. 8 #consejopreventivo #prl

 

20 de juny

El distintiu “CE” certifica la conformitat de les màquines i els components de seguretat. Totes les màquines han de disposar d’aquesta etiqueta. Consulta Quadern preventiu: Seguretat en màquines-eina #consellpreventiu #prl

El marcado CE certifica la conformidad de las máquinas y los componentes de seguridad. Todas las máquinas han de disponer de esta etiqueta. Consulta Quadern preventiu: Seguretat en màquines-eina #consejopreventivo #prl

 

19 de juny

Saps què són les nanopartícules? Hi ha nanopartícules a la feina? En coneixes els riscos? S’usen habitualment en automoció, construcció, sanitat, pintures, cosmètica, plàstics, tèxtils, alimentació i un llarg etcètera.  Consulta Cuaderno preventivo: la nanotecnología un riesgo emergente #consellpreventiu #prl

¿Sabes qué son las nanopartículas? ¿Hay nanopartículas en tu trabajo? ¿Conoces sus riesgos? Se usan habitualmente en automoción, construcción, sanidad, pinturas, cosmética, plásticos, textiles, alimentación y un largo etcétera. Consulta Cuaderno preventivo: la nanotecnología un riesgo emergente #consejopreventivo #prl

 

18 de juny

A l’estiu no passis fred a l’oficina. La normativa d’eficiència i estalvi energètic estableix que la temperatura de l’aire condicionat no pot ser inferior a 26 °C. Consulta Ficha de prevención: Temperatura, ahorro energético y y confort térmico en trabajos sedentarios #consellpreventiu #prl

En verano no pases frío en la oficina. La normativa de eficiencia y ahorro energético establece que la temperatura del aire acondicionado no puede ser inferior a 26ºC. Consulta Ficha de prevención: Temperatura, ahorro energético y y confort térmico en trabajos sedentarios #consejopreventivo #prl

 

17 de juny

Tots els equips de protecció individual han de disposar d’un llibre d’instruccions en un idioma que entengui el@ treballador@. Consulta Ficha tècnica: equipos de protección individual #consellpreventiu #prl

Todos los equipos de protección individual deben disponer de un libro de instrucciones en un idioma que entienda el trabajador.  Consulta Ficha tècnica: equipos de protección individual #consejopreventivo #prl

 

14 de juny

Si el teu metge o metgessa et detecta un problema de salut personal que provoca que siguis més sensible als riscos de la teva feina, adreça’t al servei de prevenció perquè valorin si ets una persona especialment sensible i adaptin el teu lloc de treball. Consulta Quadern preventiu: treballadors especialment sensibles #consellpreventiu #prl

Si tu médico o médico te detecta un problema de salud personal que provoca que seas más sensible a los riesgos de tu trabajo, acude al servicio de prevención para que valoren si eres una persona especialmente sensible y adapten tu puesto de trabajo. Consulta Quadern preventiu: treballadors especialment sensibles #consejopreventivo #prl

 

13 de juny

Dia Europeu de la Prevenció del Càncer de Pell. Procura reduir l’exposició solar, fes servir roba prima de cotó de màniga llarga, barrets, ulleres de sol i crema protectora per al sol. Més info: https://bit.ly/2rV3EQY #consellpreventiu #prl

Día Europeo de la Prevención del Cáncer de Piel. Procura reducir la exposición solar, utiliza ropa fina de algodón de manga larga, sombreros, gafas de sol y crema protectora para el sol. Más info: https://bit.ly/2rV3EQY #consejopreventivo #prl

 

12 de juny

Les portes d’emergència han d’estar lliures d’obstacles i sense tancar amb clau. L’amplària mínima de les portes exteriors i dels passadissos ha de ser de 80 centímetres i 1 metre, respectivament. Més info: https://bit.ly/1rEiFhO #consellpreventiu #prl

Las puertas de emergencia deben estar libres de obstáculos y sin cerrar con llave. La anchura mínima de las puertas exteriores y de los pasillos será de 80 centímetros y 1 metro, respectivamente. Más info: https://bit.ly/1rEiFhO #consejopreventivo #prl

 

11 de juny

Si patim un accident de treball i l’empresa ens nega el volant d’assistència per anar a la mútua, hem de fer una denúncia a Inspecció de treball per falta d’auxili en accident laboral. Consulta Revista Sense risc 52, pàg. 12  #consellpreventiu #prl

Si sufrimos un accidente de trabajo y la empresa nos niega el volante de asistencia para acudir a la mutua, hemos de denunciar por falta de auxilio en accidente laboral ante la Inspección de Trabajo. Consulta Revista Sense risc 52, pàg. 12  #consejopreventivo #prl

 

7 de juny

Si consideres que la mútua col•laboradora de la S.S. no t’ha tractat bé, demana-li el llibre de reclamacions i, a més, escriu una reclamació a l’oficina virtual de reclamacions de les mútues a Més info: https://bit.ly/2VVqfZr #consellpreventiu #prl

Si consideras que la mutua colaboradora de la S.S. no te ha tratado bien, pide su libro de reclamaciones y, además, escribe una reclamación en la oficina virtual de reclamaciones de las mutuas en Más info:  #consejopreventivo #prl

 

6 de juny

Si estàs embarassada, per a la teva seguretat i la del teu fill/a, és convenient que comuniquis el teu estat per escrit a l’empresa. Més info: https://bit.ly/30LYq9v #consellpreventiu #prl

Si estás embarazada, por tu seguridad y por la de tu hijo/a, es conveniente que comuniques tu estado por escrito a la empresa. Más info: https://bit.ly/30LYq9v #consejopreventivo #prl

 

5 de juny

Davant qualsevol vessament de producte químic, comprova a la fitxa de seguretat química com s’ha de recollir perquè no afecti ni les persones ni el medi ambient. Més info: http://cort.as/-JD13 #consellpreventiu #prl

Ante cualquier derrame de producto químico, comprueba, en la ficha de seguridad química, cómo se ha de recoger para que no afecte ni a las personas ni al medio ambiente. Más info: http://cort.as/-JD13  #consejopreventivo #prl

 

4 de juny

Si tens un problema a l’empresa relacionat amb la salut laboral, adreça’t al teu delegat/a de prevenció. Si no en tens, comunica el problema a l’empresa per escrit. Més info: http://cort.as/-J98h #consellpreventiu #prl

Si tienes un problema en la empresa relacionado con la salud laboral, acude a tu delegado/a de prevención. Si no tienes, comunica el problema a la empresa por escrito. Más info: http://cort.as/-J98h #consejopreventivo #prl

 

3 de juny

Dia Mundial de la Bicicleta. Si vas en bici a la feina, posa’t el casc i utilitza elements reflectors per a augmentar la visibilitat. Més info: Sense risc 50. p.8 http://cort.as/-J5t5 #consellpreventiu #prl

Día mundial de la bicicleta. Si utilizas la bicicleta para ir al trabajo, ponte el casco y utiliza elementos reflectantes para aumentar la visibilidad. Más info: Sense risc 50, p.8 http://cort.as/-J5t5 #consejopreventivo #prl

 

31 de maig

Dia Mundial sense Tabac. Si has decidit deixar de fumar, comunica-ho al@s teus company@s de feina perquè et donin suport. I si fumen, anima’l@s a deixar-ho plegat@s. Més info: http://cort.as/-Hl4O #consellpreventiu #prl

Día Mundial sin Tabaco. Si has decidido dejar de fumar, comunícalo a tus compañer@s de trabajo para que te apoyen. Y si fuman, anímal@s para dejarlo junt@s. http://cort.as/-Hl4O #consejopreventivo #prl

 

30 de maig

Què fer en cas de perill? Si és un risc tolerable, cal notificar-ho per escrit a l’empresa. Si és greu o imminent, al@s delegat@s de prevenció o, si no n’hi ha, el@s mateix@s treballador@s poden aturar l’activitat i informar de seguida Inspecció de Treball. Consulta Revista Sense Risc 26 #consellpreventiu #prl

¿Qué hacer en caso de peligro? Si se trata de un riesgo tolerable, debes notificarlo por escrito a la empresa. Si es grave e inminente, a los delegad@s de prevención o, si no los hay, l@s propi@s trabajador@s pueden paralizar la actividad e informar immediatamente a Inspección de Trabajo. Consulta Revista Sense Risc 26  #consejopreventivo #prl

 

29 de maig

Si treballes en atmosferes explosives (presència d’oxígens, gasos, vapors o a prop d’una font d’ignició), la roba i el calçat han d’estar certificats per a protecció electroestàtica. Consulta Quadern de prevenció: Prevenció i protecció d’atmosferes explosives #consellpreventiu #prl

Si trabajas en atmósferas explosivas (presencia de oxígenos, gases, vapores o cerca de fuente de ignición), la ropa y el calzado han de estar certificados para protección electroestática.Consulta Quadern de prevenció: Prevenció i protecció d’atmosferes explosives #consejopreventivo #prl

 

28 de maig

Si la teva fotocopiadora làser fa olor d’herba fresca, pot estar alliberant ozó. Has de revisar el filtre i verificar el manual d’instruccions per saber amb quina freqüència cal canviar-lo. Consulta Revista Sense Risc 14 #consellpreventiu #prl

Si tu fotocopiadora láser huele a hierba fresca, puede estar liberando ozono. Revisa el filtro y verifica con el manual de instrucciones con qué frecuencia ha de cambiarse. Consulta Revista Sense Risc 14 #consejopreventivo #prl

 

27 de maig

Les faixes lumbars per aixecar pes només les has de fer servir amb prescripció mèdica! Consulta Postures, esforços i moviments:metodologia de valoració #consellpreventiu #prl

Las fajas lumbares para levantar peso sólo se han de utilizar con prescripción médica! Consulta Postures, esforços i moviments:metodologia de valoració #consejopreventivo #prl

 

24 de maig

Treballes per una ETT? Tens els mateixos drets en seguretat i salut que el@s treballador@s de l’empresa. Consulta Gestión de la prevención: Empresas de trabao temporal y prevención de riesgos laborales #consellpreventiu #prl

¿Trabajas para una ETT? Tienes los mismos derechos en seguridad y salud que l@s trabajador@s de la empresa. Consulta Gestión de la prevención: Empresas de trabao temporal y prevención de riesgos laborales #consejopreventivo #prl

 

23 de maig

Tant si fas esforç físic com feina sedentària, practica exercicis d’estiraments i de reforç de la musculatura per a condicionar-la i enfortir-la. Consulta Postures, esforços i moviments: metodologia de valoració #consellpreventiu #prl

Tanto si realizas esfuerzo físico, como si haces trabajo sedentario, practica ejercicios de estiramientos y de refuerzo de la musculatura para condicionarla y fortalecerla. Consulta Postures, esforços i moviments: metodologia de valoració  #consejopreventivo #prl

 

22 de maig

És important que coneguis el pla d’emergència de la teva empresa: hi trobaràs els mitjans d’extinció (boques d’incendi, extintors…) i les sortides d’emergència. Consulta Quadern preventiu: Risc d’incendi #consellpreventiu #prl

Es importante que conozcas el plan de emergencia de tu empresa, dónde están los medios de extinción (bocas de incendio, extintores…) y las posibles salidas de emergencia. Consulta Quadern preventiu: Risc d’incendi #consejopreventivo #prl

 

21 de maig

Si treballes en una plataforma elevadora, has de mantenir-hi sempre ambdós peus i portar cinturó de seguretat o arnès lligats. Consulta el Quadern preventiu: “Plataformes elevadores mòbils de persones” #consellpreventiu #prl

Cuando estés encima de una plataforma elevadora, debes mantener siempre los dos pies sobre la misma y utilizar cinturón de seguridad o arnés anclados. Consulta el Cuaderno preventivo: “Plataformas elevadoras móviles de personas” #consejopreventivo #prl

 

20 de maig

Els lectors de codis de barres funcionen per làser i són segurs en condicions raonables d’utilització; però no són cap joguina, ni tu un Jedi. No enfoquis la llum ni als ulls ni a la pell! Consulta Cuaderno preventivo: Radiaciones no ionizantes  #consellpreventiu #prl

Los lectores de códigos de barras funcionan por láser y son seguros en condiciones razonables de utilización; pero no son un juguete, ni tú un Jedi ¡No enfoques la luz ni a los ojos ni a la piel! Consulta Cuaderno preventivo: Radiaciones no ionizantes  #consejopreventivo #prl

 

17 de maig

Dia Mundial de la Hipertensió Arterial. Evita els factors de risc cardiovascular: No fumis, mantingues una dieta equilibrada i fes activitat física. Consulta el tríptic: Factors de risc cardiovascular  #consellpreventiu #prl

Día Mundial de la Hipertensión Arterial. Evita los factores de riesgo cardiovascular: No fumes, mantén dieta equilibrada y haz actividad física. Consulta el tríptic: Factors de risc cardiovascular #consejopreventivo #prl

 

16 de maig

Ni Superman ni Hèrcules! Ni tan sols de forma ocasional, no aixequis més de 40 kg si ets un home i de 25 si ets una dona! Si ets menor d’edat, no excedeixis dels 12 kg! Utilitza mitjans tècnics (carretó, etc.) o demana ajuda. Consulta Cuaderno preventivo: Guía manipulación manual de cargas  #consellpreventiu #prl

¡Ni Superman ni Hèrcules! Ni tan sols de forma ocasional, no aixequis més de 40 kg si ets un home i de 25 si ets una dona! Si ets menor d’edat, no excedeixis dels 12 kg! Utilitza mitjans tècnics (carretó, etc.) o demana ajuda. Consulta Cuaderno preventivo: Guía manipulación manual de cargas #consellpreventiu #prl

 

15 de maig

Treballes amb soroll? Hi ha fàrmacs i productes químics que en poden potenciar els seus efectes i produir hipoacúsia (disminució de l’audició). Comenta-ho al metge i revisa prospectes farmacològics i fitxes de seguretat química. Consulta la Revista Sense Risc número 23 #consellpreventiu #prl

¿Trabajas con ruido? Hay fármacos y productos químicos que pueden potenciar sus efectos y producir hipoacusia (disminución de la audición). Coméntalo a tu médico y revisa los prospectos farmacológicos y las fichas de seguridad química. Consulta la Revista Sense Risc número 23  #consejopreventivo #prl

 

14 de maig

Evita treballar agenollat i fes servir bancs baixos o calaixos per asseure’t. Si no t’és possible, utilitza pantalons amb genolleres i procura anar canviant de posició i fer pauses. Consulta Cuaderno preventivo: posturas forzadas #consellpreventiu #prl

Evita el trabajo de rodillas utilizando pequeñas banquetas o cajones para sentarte. Si no puedes evitarlo, utiliza pantalones con rodilleras, procura cambiar de posición con frecuencia y haz pausas de trabajo. Consulta Cuaderno preventivo: posturas forzadas #consejopreventivo #prl

 

13 de maig

Passes moltes hores assegut? Saps ajustar la cadira? Informa-te’n, mira les instruccions i regula’n l’altura, profunditat, inclinació, etc. Consulta La guía sobre la oficina ergonómica, pág. 6 #consellpreventiu #prl

¿Estás muchas horas sentado?¿Conoces tu silla? Infórmate, mira las instrucciones y regula sus ajustes: altura, profundidad, inclinación, etc. Consulta La guía sobre la oficina ergonómica, pág. 6 #consejopreventivo #prl

 

10 de maig

Fes-me l’ullet! Quan estem concentrats en una tasca visual (lectura, ordinador, etc.), sense adonar-nos-en parpellegem menys. Això afavoreix el quadre d’ull sec que provoca fatiga visual. Consulta Quadern preventiu: Fatiga visual #consellpreventiu #prl

¡Hazme un guiño! Cuando estamos concentrados en una tarea visual (lectura, ordenador, etc.) sin darnos cuenta, parpadeamos menos. Al disminuir el parpadeo, se produce un cuadro de ojo seco que provoca fatiga visual. Consulta Quadern preventiu: Fatiga visual #consejopreventivo #prl

 

9 de maig

Si treballes dempeus, evita mantenir una postura estàtica per no sobrecarregar la columna. Bascula el pes d’una cama a l’altra i camina sempre que puguis. Consulta Cuaderno preventivo: Posturas forzadas #consellpreventiu #prl

Para trabajos de pie, evita mantener la postura estática para no sobrecargar la columna. Bascula el peso de una pierna a la otra y camina siempre que puedas. Consulta Cuaderno preventivo: Posturas forzadas #consejopreventivo #prl

 

8 de  maig

Si s’ha de manipular pes, la primera opció ha de ser mecanitzar el procés: grues, polipasts, carretons, portapalets, carrets, etc. Val més empènyer que estirar les càrregues, ja que cal menys esforç. Consulta Cuaderno preventivo: Guía manipulacion manual de cargas #consellpreventiu #prl

Si se ha de manipular peso, la primera opción debe ser mecanizar el proceso; grúas, polipastos, carretillas, transpaletas, carritos, etc. Es mejor empujar que estirar del elemento ya que se debe realizar menos esfuerzo. Consulta Cuaderno preventivo: Guía manipulacion manual de cargas #consejopreventivo #prl

 

7 de maig

Si pateixes assetjament a la feina, adreça’t al teu delegat de prevenció. Consulta Quadern preventiu: Protocol d’actuació a l’empresa per la prevenció de l’assetjament laboral #consellpreventiu #prl

Si te sientes acosado en la empresa, dirígete a tu delegado de prevención. Consulta Quadern preventiu: Protocol d’actuació a l’empresa per la prevenció de l’assetjament laboral #consejopreventivo #prl

 

6 de maig

Si treballes amb carretons elevadors, no sobrepassis mai el pes màxim i puja o baixa les càrregues un cop t’hagis aturat. Consulta l’article de la Revista Sense Risc número 9. #consellpreventiu #prl

Si trabajas con carretillas elevadoras, nunca excedas el peso máximo  y espera a estar inmóvil para subir o bajar las cargas. Consulta el artículo de la Revista Sense Risc número 9. #consejopreventivo #prl

 

3 de maig

Si hi ha vent i treballes a l’aire lliure, suspèn la manipulació d’equips de treball per a l’elevació com grues, torres, etc., per prevenir la caiguda d’objectes. Consulta l’article de la Revista Sense Risc número 49, pàgina 10.  #consellpreventiu #prl

Si hay viento y trabajas al aire libre, suspende la manipulación de equipos de trabajo para la elevación como grúas, torres etc. para prevenir desplomes de objetos. Consulta el artículo de la Revista Sense Risc número 49, página 10. #consejopreventivo #prl

 

2 de maig

Si t’has fet mal mentre estaves treballant, informa l’empresa i sol·licita el “volant d’assistència”. Si l’empresa no te’l facilita, denuncia-ho. Consulta l’article sobre mútues a la Revista Sense Risc número 52. #consellpreventiu #prl

Si estás trabajando y te has hecho daño, informa a la empresa y solicita el “volante de asistencia”. Si la empresa no te lo facilita, denúncialo. Consulta el artículo sobre mutuas en la Revista Sense Risc número 52. #consejopreventivo #prl

 

30 d’abril

“Mans enlaire! Això és un atracament!”. Si t’has trobat amb aquesta situació a la feina, recorda que es considera accident laboral, tant si t’ocasiona lesions físiques com psíquiques. Consulta Quadern preventiu: El risc d’atracaments als sectors de banca i estalvi #consellpreventiu #prl

“¡Manos arriba!¡Esto es un atraco!” Si has escuchado esto en el trabajo, recuerda que se trata de un accidente de trabajo, tanto si tienes lesiones físicas o psíquicas. Consulta Quadern preventiu: El risc d’atracaments als sectors de banca i estalvi #consejopreventivo #prl

 

29 d’abril

Tens cotxe? I el “full de rescat” al para-sol? És una fitxa que incorpora tota la informació tècnica necessària per als bombers perquè puguin obrir un vehicle de manera ràpida i segura en cas d’accident. Consulta Full de rescat RACC #consellpreventiu #prl

¿Tienes coche? ¿Tienes la hoja de rescate en el parasol? Es una ficha que incorpora toda la información técnica necesaria para bomberos para poder abrir un vehículo de manera rápida y segura en caso de accidente. Consulta Full de rescat RACC #consejopreventivo #prl

 

26 d’abril

Si treballes amb maquinària perillosa o condueixes, informa’n el metge. Si t’ha de receptar algun medicament pot tenir contraindicacions. Llegeix sempre els prospectes i consulta els dubtes al personal sanitari. Consulta Efecto de los medicamentos en la conducción (portalpharma) #consellpreventiu #prl

Informa a tu médico/a si trabajas con maquinaria peligrosa o conduces cuando vaya a recetarte algún medicamento por si estuviera contraindicado. Lee siempre los prospectos y pregunta a personal sanitario en caso de duda. Consulta Efecto de los medicamentos en la conducción (portalpharma) #consejopreventivo #prl

 

25 d’abril

Per reduir els moviments repetitius de l’ús del ratolí de l’ordinador i no sobrecarregar els músculs de la mà i el braç, fes servir combinacions de tecles del teclat en lloc del ratolí. Per ex.: CTRL+C= copiar. En aquest enllaç hi trobaràs més exemples. #consellpreventiu #prl

Para reducir los movimientos repetitivos del uso del ratón del ordenador y no sobrecargar los músculos de la mano y antebrazo, utiliza combinaciones de teclas del teclado en lugar del ratón. P.ej. ctrl+c= copiar. En este enlace encontrarás más ejemplos. #condejopreventivo #prl

 

24 d’abril

S’ha ennuegat menjant? Fes-li la maniobra d’Heimlich! Posa’t darrere la persona i abraça-la per la cintura amb els braços. Posa-li el puny damunt del melic i agafa’l amb l’altra mà. Prem fort cap endins i amunt a la vegada. Consulta Canal Salut. Generalitat de Catalunya #consellpreventiu #prl

¿Se ha atragantado con comida? Hazle la maniobra de Heimlich! Ponte detrás de él y rodéale con tus brazos su cintura. Pon el puño justo por encima del ombligo y agárralo con la otra mano. Aprieta fuerte hacia adentro y hacia arriba. Consulta Canal Salut. Generalitat de Catalunya #consejopreventivo #prl

 

23 d’abril

A la feina, els esclops no molen. Són inestables, provoquen dits en urpa, cops reiterats al taló, caigudes… Utilitza calçat tancat amb un bon contrafort, subjecció amb cordons o velcro, taló baix, de pell i sola antilliscant. Consulta Sense Risc núm. 17 pàgina 7  #consellpreventiu #prl

En el trabajo los zuecos no molan Son inestables, provocan dedos en garra, golpes reiterados en el talón, caídas… Utiliza calzado cerrado con un buen contrafuerte, sujeción con cordones o velcro, talón bajo, de piel y suela antideslizante. Consulta Sense Risc núm. 17 página 7 #consejopreventivo #prl

 

17 d’abril

Si utilitzes una escala de mà per accedir a un nivell superior, ha de sobrepassar almenys un metre el punt de suport superior. Consulta Sense Risc 16. Pàg. 8 #consellpreventiu #prl

Si utilizas una escalera de mano para acceder a un nivel superior, debe sobrepasar al menos un metro el punto de apoyo superior. Consulta Sense Risc 16. Pàg. 8 #consejopreventivo #prl

 

16 d’abril

Els maletins són molt elegants, però ergonòmicament són💩Utilitza una motxilla de dues corretges, porta-la 5 cm per sobre de la cintura per repartir el pes de forma equilibrada, o un maletí tipus trolley amb rodes, i no carreguis més del 10% del teu pes! #consellpreventiu #prl

Los maletines son muy elegantes pero ergonómicamente son 💩 Utiliza mochilas de dos correas y llévala unos 5 cm por encima de la cintura para repartir el peso de forma equilibrada con un máximo de un 10% de tu peso o un maletín tipo trolley con ruedas! #consejopreventivo #prl

 

15 d’abril

Si uses màscares de protecció com a EPI, assegura’t que s’ajusta a la forma de la teva cara. En cas contrari, avisa l’empresa/servei de prevenció perquè et facilitin una que s’hi ajusti. Consulta Cuaderno preventivo:Protecciones personales respiratorias:Riesgo de inhalación de contaminantes #consellpreventiu #prl

Si usas mascarillas de protección como EPI, asegúrate que se ajusta a la forma de tu cara. En caso contrario, avisa a la empresa/servicio de prevención para que te faciliten una que si se ajuste. Consulta Cuaderno preventivo:Protecciones personales respiratorias:Riesgo de inhalación de contaminantes #consejopreventivo #prl

 

12 d’abril

Ets electricista? No? Doncs… No toquis res! La instal·lació, reparació i manteniment d’equips elèctrics l’ha de fer el personal qualificat. Consulta Sense risc 10 pàg.7    #consellpreventiu #prl

¿Eres electricista? ¿No? Pues… ¡no toques! La instalación, reparación y mantenimiento de equipos eléctricos debe hacerla personal cualificado. Sense risc 10 pàg.7 #consejopreventivo #prl

 

11 d’abril

Encara que sigui hivern, si treballes a l’aire lliure, utilitza crema protectora per al sol. Consulta Guía de protección solar #consellpreventiu #prl

Aunque sea invierno, si trabajas al aire libre, utiliza crema protectora para el sol. Consulta Guía de protección solar #consejopreventivo #prl

 

 

10 d’abril

Si fas treball nocturn i tens problemes de salut, recorda que la normativa estableix el dret a ser destinat a un lloc de treball diürn. Consulta Consells preventius: Treball nocturn i per torns #consellpreventiu #prl

Si haces trabajo nocturno y tienes problemas de salud, recuerda que la normativa establece el derecho a ser destinados a un lugar de trabajo diurno. Consulta Consells preventius: Treball nocturn i per torns #consellpreventiu #prl

 

9 d’abril

Per evitar l’estrès, estableix objectius realistes i que es puguin complir sense angoixa ni pressions excessives. Tingues en compte les puntes de treball i preveu temps per als imprevistos.Consulta Treballar sense estrès #consellpreventiu #prl

Para evitar el estrés, establece objetivos realistas y que se puedan cumplir sin angustia ni presiones excesivas. Ten en cuenta las puntas de trabajo y prevé tiempo para los imprevistosTreballar sense estrès #consejopreventivo #prl

 

8 d’abril

Si treballes amb la veu i tens fatiga o molèsties; quan parlis, fes-ho més a poc a poc, amb més calma i més pauses, i sense cridar. Consulta Cuaderno preventivo: La voz como herramienta de trabajo #consellpreventiu #prl

Si trabajas con la voz y tienes fatiga o molestias; tienes que dejar de gritar, hablar más despacio, con más calma y hacer más pausas, pero no es necesario dejar de hablar. Consulta Cuaderno preventivo: La voz como herramienta de trabajo  #consejopreventivo #prl

 

5 d’abril

Saps posar les cadenes del cotxe? Si treballes i/o vius en una zona de neu també és recomanable portar roba d’abric al cotxe, mantes, el dipòsit ple, aigua, una mica de menjar, el mòbil amb bateria, un carregador i una petita farmaciola. Consulta la revista Sense Risc núm. 52  #consellpreventiu #prl

¿Sabes poner las cadenas del coche? Si trabajas y/o vives en zona de neu, también es recomendable llevar ropa de abrigo en el cotxe, mantas, el depósito lleno, agua, algo de comida, batería en el mòbil, un cargador y un pequeño botiquín. Consulta Sense Risc núm. 52 #consejopreventivo #prl

 

4 d’abril

Si veus aquest dibuix en un producte químic, vigila! És el pictograma dels productes que provoquen càncer o n’augmenten la incidència. Consulta el díptic Nova classificació i etiquetatge de productes químics 2009 #consellpreventiu #prl

Si ves este dibujo en un producto químico, ¡Vigila! Es el pictograma de los productos que provocan cáncer o aumentan su incidencia. Consulta el díptico Nova classificació i etiquetatge de productes químics 2009#consejopreventivo #prl

 

3 d’abril

En els llocs de treball cal tenir a l’abast aigua potable i en quantitat suficient. Convé beure’n de 2 a 2,5 litres al dia. Cal beure abans de tenir set. Consulta la ‘Guía de hidratación’ #consellpreventiu #prl

En los lugares de trabajo debe disponerse de agua potable en cantidad suficiente y de fácil acceso.  Debes beber de 2 a 2,5 litros de agua al día. Hay que beber antes de tener sed. Consulta la ‘Guía de hidratación’ #consejopreventivo #prl

 

2 d’abril

Fes servir el reposapeus tant si arribes a terra amb els peus com si no. T’ajudarà a mantenir una postura correcta respecte a la taula i la cadira i afavorirà el retorn venós per evitar varius. No en tens? Reclama’n a l’empresa. Consulta la guia “L’oficina ergonòmica” #consellpreventiu #prl

Usa los reposapiés tanto si llegas con los pies al suelo o no. Te ayudarán a mantener una postura correcta respecto la mesa y la silla y favorece el retorno venoso para evitar varices. ¿No tienes? Reclámalo a la empresa. Consulta la guía “La oficina ergonómica” #consejopreventivo #prl

 

1 d’abril

Les prestatgeries han d’anar cargolades o subjectes a la paret per evitar la caiguda d’objectes. Els elements que pesin més s’han de col·locar a la part de sota. Revista Sense Risc, 17 #prl

Las estanterías deben estar atornilladas o sujetas a la pared para evitar vuelcos y desplomes de objetos. Los elementos más pesados han de colocarse en la parte de abajo. Revista Sense Risc, 17 #prl