La UGT de Catalunya edita una guia de negociació col·lectiva en igualtat

Està dirigida a les persones negociadores dels convenis col·lectius per avançar cap a una igualtat real entre dones i homes als centres de treball.

La UGT de Catalunya ha editat “Negociar en igualtat. Guia de clàusules per a una negociació col·lectiva amb perspectiva de gènere”. Es tracta d’una eina dirigida als nostres delegats i delegades i persones negociadores dels convenis col·lectius, per tal de poder avançar cap a una igualtat real entre dones i homes als centres de treball.

Podeu consultar la guia en aquest enllaç.

Les dones continuem patint doblement els efectes de la precarització del mercat laboral. D’una banda, patim els efectes de les polítiques neoliberals dutes a terme arran de la crisi, que han comportat la flexibilització del mercat laboral,  l’augment de la temporalitat en la contractació, la congelació salarial, la reducció de la capacitat adquisitiva i la manca de creació d’ocupació. D’altra banda, patim les discriminacions i situacions de vulnerabilitat arrelades a l’estructura del mercat laboral català i espanyol:

  • La taxa d’ocupació femenina va ser d’un 49,5% el 2018 mentre que la dels homes va ser d’un 73,3%
  • La taxa d’atur entre les dones va ser d’un 12,09% el 2018 i d’un 10,95% la dels homes.
  • Les dones són les que continuen signant els contractes a temps parcial. El 22% de les dones ocupades el 2018 ho van estar a temps parcial, enfront del 7,1% dels homes.
  • Els homes continuen ocupant els llocs directius i alts càrrecs. El 2018 només un 31,1% de personal directiu i gerència eren dones
  • Les diferències en la remuneració entre dones i homes continua. La bretxa salarial va ser d’un 23,4% el 2016.
  • Quant a la conciliació, aquesta encara té cara de dona. El 2017, el 92,8% de les excedències per cura de menor van ser per dones
  • L’assetjament sexual i per a raó de sexe continua sent una de les formes més generalitzada de violència als centres de treball i alhora més oculta.

Sabem que la situació de les dones al mercat de treball és producte de les relacions patriarcals en què se sustenta la nostra societat. I que les pitjors condicions laborals que patim les dones són reflex d’aquesta relació de dominació. Per tant, cal abordar la problemàtica des de múltiples àmbits com són l’educació en la igualtat, la sensibilització o el foment de la corresponsabilitat.

Tot i així, des de la UGT de Catalunya creiem fermament que l’aplicació de les millores proposades a través d’aquesta guia poden ser un instrument de canvi, també social, dins els centres de treball.

Les situacions de desigualtat i discriminacions entre dones i homes es donen a molts àmbits empresarials on la negociació col·lectiva té un paper molt important. Aquestes poden derivar del tipus d’organització a l’empresa, de les formes i mecanismes d’accés a l’ocupació, del tipus de contractació, de la classificació professional, de les variables que es tenen en compte per valorar els llocs de treball, de la manera de promocionar i formar, de la manera en què es retribueix i s’atorguen determinats complements salarials i incentius, de les mesures de conciliació, de l’existència d’una política de salut laboral amb perspectiva de gènere, de la manera com l’empresa afronta l’assetjament sexual i per raó de sexe, o de la comunicació i de la sensibilització en clau de gènere que es faci a l’empresa.

Tot i que malauradament encara hi ha discriminacions directes a les empreses, la majoria de discriminacions es donen de manera indirecta i són més difícils de detectar. Per aquest motiu, és necessari calibrar els efectes i la incidència dels acords de la negociació, mantenint en tot moment la perspectiva de gènere i vetllant per la neutralitat dels seus efectes.

Comments are closed.