Posicionament conjunt dels sindicats d’educació davant la reforma de l’FP

Els sindicats USTEC-STEs (IAC), CCOO, Intersindical-CSC, Professors de Secundària, UGT de Catalunya i CGT fem el següent posicionament:

1) És indispensable una millora de les condicions laborals i la qualitat de la formació professional: reducció d’hores lectives del professorat, renovació dels equipaments i millora dels espais i increment de la dotació horària per a coordinacions, tutories, desdoblaments i altres tasques amb un finançament suficient.

2) S’està plantejant una reforma de la formació professional sense voler invertir ni un cèntim. Entenem que qualsevol reforma que aspiri a la millora del sistema ha d’anar acompanyada amb suficients recursos humans i econòmics.

3) L’elaboració dels nous currículums ha estat opaca: no ha estat un procés participatiu ni consultiu i s’ha tor-nat a presentar la proposta que el Departament es va veure obligat a retirar.

4) Per reduir l’abandonament escolar és prioritari treballar en la l’actualització de continguts, l’orientació pro-fessionalitzadora i el suport i els ajuts socials a les famílies, més que no pas en les mesures proposades d’augmentar la càrrega lectiva a primer curs o de treballar per projectes.

5) Cal evitar reformes de l’FP contínues que no donen l’estabilitat necessària, atès que es preveu una nova re-forma curricular estatal a curt termini, en la qual també està treballant el Departament d’Educació.

6) No es poden establir objectius de creixement per a la formació professional dual quan no se n’ha avaluat la implantació ni s’han assignat recursos per al professorat per garantir-ne la dedicació. Ho han de fer els centres educatius i cadascun dels departaments professionals en funció de les necessitats del territori i de les famílies professionals.

7) Els i les docents implicats en la formació dual han de tenir una atribució horària regulada i suficient i també un reconeixement econòmic de la seva tasca.

8) Cal prestigiar i garantir la qualitat del mòdul de formació en centres de treball (FCT) amb la cotització a la Seguretat Social, amb l’obligatorietat del contracte de treball en la modalitat dual i amb l’assignació d’hores i recursos suficients per fer-ne el seguiment.

9) Qualsevol mòdul de projecte/síntesi ha de ser un mòdul professional més, impartit i avaluat pel professorat, i en cap cas hauria de tenir caràcter recuperador i no hauria d’implicar la reducció d’hores de cap altre mòdul professional.

10) Tota reforma curricular o projecte experimental s’hauria de fer amb un pla pilot amb una selecció de centres i famílies professionals, amb estudis previs que l’avalin, amb objectius, paràmetres i indicadors i una avaluació posterior abans de fer-la extensiva.

Posicionament en format pdf

Comments are closed.