Principals recomanacions de la UGT de Catalunya per a la negociació col·lectiva 2019

La UGT de Catalunya hem presentat avui, a la jornada anual d’acció sindical i negociació col·lectiva, les recomanacions als delegats i delegades per a la negociació col·lectiva durant l’any 2019.

Les orientacions es resumeixen en el següent decàleg, per tal de lluitar contra la precarietat laboral a través dels convenis col·lectius:

  1. Conveni sectorial per estendre la cobertura de la negociació col·lectiva i  combatre el conveni d’empresa que retalla drets i salaris.
  2. Salaris  dignes.  Pujades  salarials  i  recuperació  del  poder adquisitiu: cap conveni per sota dels 1.000 euros.
  3. Reducció i ordenació de l’actual temps de treball: registre de jornada.
  4. Exigir el dret a la desconnexió digital, per garantir el dret a ignorar les  ordres fora de l’horari laboral.
  5. Contractació indefinida i a jornada complerta. Lluitem contra el frau de la contractació temporal i parcial fraudulenta i involuntària.
  6. Protocol  de  dades  de  caràcter  personal,  per  blindar  la  nostra acció sindical i per evitar la vulneració del nostre dret a la intimitat.
  7. A igual treball, iguals condicions laborals: lluitar  contra  la  precarietat de les empreses multiserveis, les falses cooperatives i els falsos autònoms.
  8. Igualtat de tracte i oportunitats reals per lluitar contra tots els tipus de discriminació,  garantir  l’accés  a  l’ocupació  en  igualtat  de  condicions i eradicar la bretxa salarial.
  9. Treball  segur  i  saludable per  lluitar  contra  la  falta  de  prevenció  ales  empreses  i  contra  els  riscos  psicosocials  que  generen les noves tecnologies.
  10. Atac al treball precari de les plataformes digitals.

La negociació col·lectiva és l’àmbit on es determinen les condicions laborals i econòmiques de milers de treballadors i treballadores i alguns dels condicionants essencials per a la competitivitat i el model de producció de les empreses del nostre país. Dels resultats d’aquesta negociació dependran en gran mesura els que s’obtinguin en matèria de quantitat i qualitat en l’ocupació, nivell i distribució de rendes i garantia de la igualtat en tots els àmbits, entre d’altres.

Conscients de què la negociació col·lectiva és una peça clau de l’economia, la redistribució de la riquesa i els drets laborals, la UGT de Catalunya disposa del web www.ugtcatalunya.cat/negociacio, on a més d’incloure les recomanacions de negociació, es recullen exemples de clàusules per introduir als convenis en els següents àmbits: ultraactivitat, salaris, temps  de  treball, permisos, igualtat, contractació, subcontractació, seguretat  i  salut  laboral, comissions  paritàries, modificació substancial de les condicions de treball, mobilitat  funcional  i  promoció, mobilitat geogràfica, formació professional, acreditació de competències, classificació professional, drets sindicals, medi ambient, responsabilitat social d’empresa, nous  perfils  professionals, representació unitària, cooperació i contingut mínim del conveni col·lectiu.

També trobareu tota aquesta informació recollida en aquest document.

Comments are closed.