PRL i promoció de la salut

Font: Pixabay

Amb l’aprovació de la Llei de prevenció de riscos laborals (31/1995) es van establir mesures per aconseguir un nivell adequat de protecció de la salut dels treballadors i treballadores enfront dels riscos derivats de les condicions de treball.

Després de més de vint-i-cinc anys de l’aprovació i aplicació d’aquesta llei, des de l’àmbit de la salut laboral es considera necessari anar més enllà i començar a treballar en la promoció de la salut en el treball (PST), partint de la premissa que els aspectes de prevenció de riscos (condicions laborals de seguretat en el treball, higiene industrial, ergonomia i psicosociologia), han d’estar controlats.

L’Organització Mundial de la Salut defineix la promoció de la salut com “el procés que permet a les persones incrementar el control sobre la seva salut”. Si traslladem aquesta definició a l’àmbit laboral, hem de considerar el que la Declaració de Luxemburg defineix la promoció de la salut en el treball com el fet de “conjuminar els esforços dels empresaris, els treballadors i la societat per millorar la salut i el benestar de les persones en el lloc de treball”.

Aquesta definició defensa la integració de la PST en les intervencions de prevenció de riscos laborals i intenta establir un marc conceptual que ajudi a organitzar i emprendre un Programa de Salut en el Treball. Aquests Programes de Salut en el Treball consideren actuacions a tots els nivells (individual, entorn i organització) i busquen la participació i col·laboració de tots els actors importants (administracions competents, empreses i treballadors i treballadores)

Tenint en compte tots aquests aspectes, es pot afirmar que les actuacions en promoció de la salut en el treball, es realitzaran a escala individual (estils de vida de l’individu), així com en l’entorn i organització (ambient laboral).

Tant les actuacions, a escala individual com les realitzades sobre l’entorn i l’organització, són considerades determinants socials de la salut, que es defineixen com el conjunt de factors personals, socials, polítics i ambientals que determinen l’estat de salut dels individus i de les poblacions (OMS, 1998). Les intervencions en PST tenen en compte la intersecció de diversos determinants de salut reflectits en el model de Whitehead i Dahlgren, 1991.

L’estil de vida dels individus es pot definir com el conjunt de patrons de conducta que caracteritzen la manera general de viure d’un individu o d’un grup (Mendoza, 1994).

Els estils de vida saludable fan referència a un conjunt de comportaments o actituds quotidianes de les persones per mantenir el seu cos i ment d’una manera adequada.

Les condicions de seguretat, higiene, ergonomia i psicosociologia que es donen en el lloc de treball, poden influir en el benestar físic i psicològic de la persona, per la qual cosa és important tenir un ambient laboral controlat, segur i saludable.

L’estat de salut d’una persona o d’una població és producte de la interacció de múltiples factors que incrementen la salut, la preserven o la deterioren. És a dir, aquests factors poden actuar de forma positiva, negativa o neutra. Per aquest motiu, les intervencions en promoció de la salut a la feina, han de contemplar tots aquests factors, centrant especial esforç en els estils de vida i l’entorn, que tenen un impacte molt rellevant en la salut de la persona.

El fonament de la promoció de la salut en el treball se centra a crear tres línies d’actuació clau amb la finalitat, a més d’aconseguir entorns laborals segurs i saludables, de prestar suport als treballadors en la cura de la seva salut. Aquestes tres línies són:

La prevenció de riscos laborals, d’obligat compliment, i que consisteix a protegir a les treballadores i els treballadors dels danys derivats de les condicions de treball.

La cultura de l’organització, que consisteix en l’existència d’uns valors comuns i uns estàndards que guien la forma en què interaccionen les persones en l’organització i fora d’elles.

Unes accions voluntàries que pot dur a terme l’organització mitjançant els Programes de Salut en el Treball per crear, no sol entorns segurs i exempts de riscos per a la salut, sinó entorns que permetin i promoguin entorns saludables.

La Xarxa Europea per a la Promoció de la Salut en el Lloc de Treball (ENWHP), marca l’objectiu d’aconseguir “treballadors sans en empreses saludables”. Per a això, vol establir intervencions que concordin amb el nivell de compromís de l’empresa i amb els recursos disponibles. Les característiques d’una bona gestió de la salut a la feina es poden resumir en:

 1. Un disseny sistemàtic de programes que millorin la salut del treballador i de l’organització.
 2. La creació d’una cultura de la salut que satisfaci tant les necessitats de l’empresa com les de la persona treballadora.
 3. Una gestió de la salut que s’integri en el pla estratègic de l’empresa, perquè és bo per a la salut de la persona treballadora i per a la productivitat, eficiència i competitivitat de l’empresa.
 4. Una metodologia que ajudi les persones a aconseguir una salut òptima (emocional, física, social, espiritual i intel·lectual).
 5. Una metodologia que utilitzi diverses estratègies per millorar el coneixement que sobre la salut tenen els treballadors i treballadores i altres actors rellevants, i per posar a la seva disposició un entorn de treball que protegeixi la salut i que recolzi i reforci les eleccions saludables.

Amb finalitat d’aconseguir amb èxit el desenvolupament i la integració de Programes de Salut en el Treball i que les pràctiques estiguin orientades a la millora de la qualitat d’aquests, s’han de tenir en compte els aspectes següents:

 • Que la direcció de l’empresa manifesti el seu compromís amb la salut i s’impliqui en el suport de les iniciatives de salut
 • Participació activa del col·lectiu sanitari, dels treballadors i treballadores i els seus representants
 • Planejar intervencions a diferents nivells (individual i col·lectiu)
 • Que les mesures i intervencions siguin fàcils d’integrar
 • Els Programes de Promoció de la Salut en el Treball han de també tenir-se en compte els principis de promoció de la salut definits pel Grup Europeu d’Avaluació en Promoció de la Salut de l’OMS, dins dels quals destaquen:
  • Empoderament, capacitar les persones i les comunitats perquè assumeixin més control sobre els factors que afecten la seva salut
  • Participació, implicar les persones participants en aquests programes en totes les seves etapes
  • Equitat, orientació per determinants socials de salut i la justícia social.
  • Continuïtat, provocar canvis que les persones i les comunitats puguin mantenir en el temps.

Més informació:

Reial decret 843/2011, de 17 de juny, pel qual s’estableixen els criteris bàsics sobre l’organització de recursos per desenvolupar l’activitat sanitària dels serveis de prevenció

Agència Europea per a la Seguretat i la Salut en el Treball: https://osha.europa.eu/es

Comments are closed.