25 N: Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència contra les Dones

Des de la UGT de Catalunya, un any més rebutgem rotundament tota mena de violència masclista. Aquest 25 de Novembre, Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència contra les Dones, ens trobem en una situació cada vegada pitjor, lluny que elproblema desaparegui, i que persisteix, any rere any, en aquesta societat patriarcal en què vivim.

Les violències segueixen sent invisibilitzades, naturalitzades i minimitzades, i situen les dones en una posició de gran vulnerabilitat.La violència masclista que s’exerceix contra les dones és la manifestació de la discriminació i de la situació de desigualtat en el marc d’un sistema de relacions de poder dels homes sobre les dones que, en les seves diferents manifestacions, sigui física, econòmica o psicològica, incloses les amenaces, les intimidacions i les coaccions, tenen com a resultat un dany o un patiment —físic, sexual i/o psicològic—, tant si es produeix en l’àmbit públic com en el privat.

Les xifres mostren que el problema, lluny de desaparèixer, s’ha fet crònic i no sembla que hagi de minvar. El nombre total de dones assassinades per violència masclista comptabilitzades en el tercer trimestre de 2019 a Catalunya ha estat de 10.

A Espanya, des del 2010 s’han registrat a 1.074 dones assassinades per homes. I s’han registrat 88 feminicidis i altres assassinats a dones el 2019.

Una de les manifestacions més patents de la desigualtat real que encara hi ha en la nostra societat és la presència de l’assetjament sexual i per raó de sexe en l’entorn laboral. Aquest fet, a més, atempta contra un nombre significatiu de drets fonamentals bàsics de la persona: la llibertat, la intimitat i la dignitat, la no-discriminació per raó de sexe, la seguretat, la salut i la integritat física i moral.

En aquest sentit, cal destacar que un 15,1% de les dones amb feina remunerada va patir algun tipus de discriminació a la feina.Els autors dels assetjaments sexuals a la feina l’últim any han estat majoritàriament perpetrats pel cap o per un superior en un 66,8% dels casos, d’un 33,5% per un company i d’un 8,4% per un usuari o client.

Del total de les dones que han tingut una feina remunerada l’últim any, un 1,2% han patit assetjament sexual a la feina. En nombre absolut significa gairebé un total de 18.000 dones.

Des de la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes, totes les empreses, independentment de la seva grandària, han de disposar d’un protocol per a la prevenció i abordatge de l’assetjament sexual i per raó de sexe, per aplicar-hi les mesures i procediments d’acció pertinents.

Una altra de les violències que patim les dones en l’àmbit laboral és la bretxa salarial, que se situa en el 23,4% a Catalunya. Se segueix constatant que els homes segueixen tenint uns ingressos econòmics més elevats que les dones, superant-les en més de 6.000 euros.

Així doncs, la UGT de Catalunya demanem més compromís als poders públics, administracions i institucions. Necessitem més recursos per a polítiques d’igualtat, per poder revertir aquesta situació de discriminació que pateixen les dones en l’àmbit laboral en els vessants que són l’assetjament sexual i per raó de sexe, la bretxa salarial i la cosificació de les dones i, per extensió, en la societat en general.

Aquest any hem iniciat la campanya «Erradiquem les violències masclistes a la feina. Tolerància zero. Ni a la feina ni enlloc», l’objectiu principal de la qual és la prevenció, el suport i la lluita contra la violència masclista i l’assetjament sexual en els centres de treball i en la societat en general, així com promoure la lluita contra les violències i la igualtat efectiva d’oportunitats i no discriminació de la dona, especialment en l’àmbit laboral, i lluitar contra la discriminació.

Per tot això, la UGT de Catalunya: 

– Instem els diferents governs, autoritats i organismes europeus i internacionals, i de manera especial el govern central, que atenguin els compromisos del Conveni d’Istanbul (2011), així com els objectius de lAgenda 2030 de Nacions Unides, que situen la igualtat de gènere i l’apoderament de dones i nenes en el centre del desenvolupament sostenible. I reclamem al govern la ratificació dels Convenis 189 i 190 de l’OIT. 

– Exigim tolerància zero contra la violència masclista, ens sumem a lluitar per l’erradicació de tota mena de conductes de violència contra les dones i per la millora dels seus drets i de la seva protecció, entenent que hem de denunciar i participar activament contra la terrible situació que pateixen les dones, l’assetjament sexual, l’assetjament per raó de sexe a la feina, inclòs l’assetjament per internet.

– I exigim que s’actuï amb la màxima celeritat possible sobre les causes i les aterridores conseqüències que aquests atacs impliquen en la seguretat, la salut, la integritat física i psíquica, la dignitat, i la vida personal i laboral de les dones.

LA UGT DE CATALUNYA TREBALLARÀ: 

  • En l’àmbit social:

o A les escoles, per educar les nenes i els nens en la igualtat i el respecte mutu.

o A les xarxes d’atenció i assistència mèdica i social i cossos de seguretat i judicials, per disposar dels recursos necessaris per prevenir, detectar i resoldre qualsevol cas de violència masclista en la parella o fora d’ella, així com garantir els recursos necessaris per a les dones víctimes així com per als seus fills i filles.

o Als mitjans de comunicació, incorporar en tots els continguts i formes de comunicació la perspectiva de gènere.

  • En l’àmbit laboral:

o Dimensionar el cos d’inspectores i inspectors de treball per garantir la persecució i sanció dels incompliments en matèria d’igualtat a les empreses, especialment garantint la tinència i l’aplicació de plans o mesures d’igualtat i protocols de prevenció i actuació.

o Garantir que les situacions derivades de violència masclista, com absències del lloc de treball o baixes mèdiques, no representin cap minva econòmica per a les treballadores.

o L’acció sindical, la formació i la sensibilització per assolir la igualtat real i efectiva entre dones i homes en l’àmbit laboral.

o La inclusió de protocols d’actuació en les empreses, davant de casos d’assetjament sexual i assetjament per raó de sexe.

o L’atenció jurídica a les víctimes d’assetjament sexual i assetjament per raó de sexe a l’àmbit laboral.

  • En la negociació col·lectiva, lluitarem per:

o Introduir i millorar les garanties de protecció laboral per a les dones víctimes de violència masclista.

o Negociar protocols d’actuació així com mesures de protecció específiques dels drets laborals per a les treballadores víctimes de violència masclista que no hagin denunciat el seu agressor.

o Que sigui la eina per trobar: mesures d’acció positiva, Plans d’Igualtat per difondre i millorar els drets laborals i la igualtat d’oportunitats entre dones i homes. 

Instem les treballadores i treballadors i el conjunt de la societat a participar en els diferents actes i manifestacions organitzats al voltant del 25 de novembre, per manifestar el nostre compromís amb l’erradicació de la violència masclista.

En quest enllaç: Manifest UGT de Catalunya 25N – format PDF

En aquest enllaç: Manifest conjunt UGT i CCOO de Catalunya 25N – format PDF

A Barcelona farem un mosaic humà davant la seu històrica de la UGT a Rambla Santa Mònica, a les 14 h. I en aquest enllaç cartell manifestació 25 N a Barcelona 

En quest enllaç cartell acció reivindicativa Comarques Gironines

En quest enllaç acció reivindicativa Tarragona

En quest enllaç acció reivindicativa Lleida

I consulteu la web de la nostra campanya ‘Tolerància Zero’.

Comments are closed.