Consell preventiu: treball i riscos de ventades

Les condicions ambientals del treball comporten l’exposició a riscos físics associats a les condicions climàtiques i en vent no n’és una excepció.

Hi ha determinades feines com aquells treballs a la intempèrie o en alçada, característics de  sectors com la construcció, manteniment de carreteres i vies públiques, jardins i neteja viaria, treballadors de pistes d’esquí, camps de golf, guardes forestals, navegació… treballs amb equips d’elevació de càrregues, com les grues torre, plataformes, en cobertes,  sobre bastides i torres d’accés o treballs verticals que es poden veure afectades durant episodis d’alerta per ventades.

Mesures preventives incidents en l’organització del treball: preveure incidents abans de patir accidents

La Llei de Prevenció de riscos laborals, LPRL 31/95 a l’article 14) estableix l’obligació de l’empresari de garantir la seguretat i salut dels treballadors al seu servei en tots els aspectes relacionats amb el treball.

Són especialment importants les mesures organitzatives, com l’elaboració de procediments de treball que especifiquin les pautes a seguir pels treballadors quan es produeixen fenòmens atmosfèrics adversos.

L’empresa ha d’informar sobre els factors de risc associats a les condicions climatològiques als seus treballadors i analitzar l’impacte de les condicions climatològiques sobre la salut dels treballadors del sector

I ha d’aplicar mesures preventives i pautes per minimitzar els efectes sobre la salut derivats de l’exposició a condicions climatològiques adverses i prevenir accidents de treball.

*Es imprescindible de l’empresari estigui Informat de les Alertes del pla VENTCAT per forts vent i que doni les instruccions necessàries per a que els treballadors segueixin els protocols de treball segurs i  els consells de Protecció Civil.

*Com a norma general, s’haurà d’evitar la realització de treballs que poden veure’s afectats notablement pel vent: utilització de grues, treballs en altura, bastides, escales, encofrats, etc. Treballant sobre cobertes, s’aconsella, no treballar amb velocitats de vent superiors a 50 km/h.

*Quan existeixi normativa específica que estableixi limitacions al treball en determinades circumstàncies, aquesta haurà de respectar-se, com és el cas del reglament d’aparells d’elevació, que regula la utilització d’equips de maneig de càrregues, com les grues torre.

Davant la predicció de vendavals, hem de procurar evitar els desplaçaments per carretera. I si són imprescindibles, extremar les precaucions per la possible presència d’obstacles en la via i informar-se prèviament de les condicions de la zona de trànsit. 

A les instal·lacions de l’empresa ( naus, oficines, magatzems…)

Tanqueu i assegureu portes, finestres i tendals.

Eviteu deixar testos o altres objectes no estàtics a les façanes i terrasses per evitar que el vent els pugui fer caure al carrer i provocar un accident.

A les naus en cas de vents mantinguts, obrir una de les finestres o portes del costat oposat al que bufa el vent, per equilibrar pressions.

Tingueu en compte també la proximitat dels arbres als edificis: el vent els podria fer caure a sobre.

A l’exterior

Si hem de treballar al carrer un dia de vent, vigileu amb el mobiliari urbà, l’enllumenat dels carrers, les motos i els cotxes aparcats, les grues, els contenidors de brossa, l’arbrat i tot allò que el vent pugui fer caure.

No pugeu a llocs alts i exposats al vent a fer reparacions ni altres treballs. En el moment de les ratxes més fortes cal evitar aturar-se a prop de murs de tancament o elements similars que poden caure per l’efecte del vent.

Eviteu els parcs, els jardins i les zones boscoses. Si sou a una zona arbrada, vigileu amb els arbres que puguin caure i per treballs al camp eviteu totes les activitats amb foc.

A zones costeres

Quan hi hagi temporal amb grans onades, no accediu als punts del litoral afectats pel fort onatge o als llocs on les onades trenquin amb força, allunyeu-vos d’espigons, esculleres i passejos marítims.

No utilitzeu embarcacions i revisi les seves amarres.

No realitzeu activitats aquàtiques que puguin posar-vos en perill.

Treballs a l’aire lliure: construcció, treballs de lleure…

A la muntanya, extremeu les precaucions i no us apropeu ni passegeu pels penya-segats. Tingueu en compte que el vent pot arrossegar objectes voluminosos (per exemple, pedres per un pendent pronunciat) i afavorir l’acumulació de neu, amb l’augment consegüent del perill d’allaus.

Per a treballadors de pistes esquí, tingueu en compte també que els remuntadors poden veure’s afectats pel vent.

A les obres de construcció, es important valorar la velocitat del vent quan s’utilitzen equips d’elevació de càrregues, pel perill de bolcada d’aquests aparells i despreniment de les càrregues  i també quan els treballadors realitzen treballs en altura, sobre bastides, plataformes, escales, etc. Per sobre d’uns determinats límits de velocitat del vent, hauran de suspendre’s els treballs.

Quan s’utilitzin equips de treball, es tindran en compte les especificacions del fabricant,

subministrador o importador en el manual d’instruccions de l’equip.

A bastides i torres d’accés, l’efecte del vent ha d’estar previst en el pla de muntatge.

Hem  de comprovar que en el lloc de treball no hi hagi elements o màquines que puguin desplaçar-se o desprendre’s fàcilment.

Així mateix, es comprovarà que els elements situats en façanes i terrasses estan ben subjectes i que, per efecte de la corrosió, no hagin perdut notablement la seva solidesa i estabilitat (rètols, planxes metàl·liques, baranes, elements de climatització, marquesines, etc.).

Els treballadors es mantindran allunyats de cornises, marquesines, murs, arbres, tanques publicitàries, torres elèctriques, finestres, vidrieres, etc., que puguin arribar a desprendre’s i es prendran precaucions davant d’edificacions en construcció o en mal estat.

Efectes del vent i la conducció

Abans de començar la ruta es necessari que els conductors estiguin atents a les previsions meteorològiques i consultin les incidències viàries abans de sortir.

Consulteu les prediccions del temps i l’estat de les carreteres. Si es preveuen vents forts, eviteu desplaçar-vos per carretera.

Si és imprescindible desplaçar-vos, tingueu molta precaució perquè us podeu trobar obstacles a la via.

A l’hora de conduir, en cas de vent fort, subjecteu el voltant amb fermesa i amb les dues mans. Reduïu la velocitat i, amb molta suavitat, corregiu les desviacions produïdes pels cops de vent per mantenir la trajectòria del nostre vehicle.

Sigueu prudents en els avançaments i mantingueu les distàncies laterals adequades amb els altres vehicles. Quan avanceu  un camió, tenir en compte el seu efecte pantalla enfront del vent lateral. Això pot desestabilitzar el vehicle, per la qual cosa l’avançament es farà amb precaució i a una velocitat moderada.

Si conduïu vehicles de grans dimensions o amb remolc, extremeu les precaucions perquè teniu més risc de sortir-vos de la via o bolcar. En cas de vehicles amb càrregues, aquestes han d’estar ben col·locades i ben subjectes.

Efectes del vent sobre els equips de treball

Alguns equips d’elevació utilitzats a l’aire lliure, com les grues torre, les grues per a contenidors, les plataformes elevadores mòbils de personal, els elevadors d’obres de construcció per a càrregues o per a persones i càrregues (ascensors), etc., poden fer-se inestables si s’usen en condicions de vent fort.

S’ha de disposar d’informació sobre la velocitat màxima del vent a la qual es pot utilitzar un equip d’elevació.

Com més gran sigui la superfície de la càrrega exposada al vent (per exemple, xapes, encofrats prefabricats, plaques de vidre, càrregues voluminoses, etc.), major serà l’efecte sobre la càrrega i, per tant, sobre l’estabilitat de l’equip d’elevació, així com sobre la seguretat dels

treballadors situats en les proximitats.

En alguns casos pot ser que el vent també afecti a l’estabilitat d’equips d’elevació que

s’utilitzen a l’interior d’edificis, túnels, etc., (com la grua, etc.). Això pot succeir quan les vies d’accés afavoreixin que es produeixi l’efecte “xemeneia”. En aquest cas serà necessari tenir en compte l’estabilitat de l’equip d’elevació si es poden presentar tals situacions.

Després de les ventades…

Una vegada el vent pari, hem de  revisarà les condicions generals del centre de treball per assegurar-nos que no existeixin objectes que hagin quedat afectats i puguin caure, com a branques d’arbres, pals, transformadors, etc. Hem de comprovar l’estabilitat dels andamis i altres instal·lacions.

Comments are closed.