Després d’un any de pandèmia: 88.853 persones més a l’atur, 23.651 llocs de treball menys i 157.873 persones en ERTO, 44.145 des de la primera onada

L’economia i el mercat de treball continuen sense mostrar signes que anunciïn una recuperació a curt termini.

Principals dades d’atur, contractació i afiliació del mes de març a Catalunya:

Dades destacades:

Atur

 • Baixa l’atur en 6.390 persones (-1,25%), situant en 505.900 persones les que estan en situació d’atur aquest mes. Són 88.853 persones més que ara fa un any (+21,31%).
 • A l’Estat espanyol l’atur també es redueix, situant-se en 3.949.640 persones, amb un decrement intermensual de 59.149 persones (-1,48%), però un creixement interanual de 401.328 persones (+11,31%).
 • L’atur baixa a totes les províncies: a Barcelona en 3.531 persones (-0,95%), a Girona en 1.395 persones (-2,73%), a Tarragona en 1.312 persones (-2,09%) i  a Lleida en 152 (-0,55%). Però interanualment l’atur s’ha incrementat a totes les províncies: +62.798 persones a Barcelona (+20,63%), +10.351 persones a Girona (+26,35%), +10.067 persones a Tarragona (+19,54%), i +5.637 a Lleida (+25,84%).
 • En nombres absoluts, l’atur es redueix de manera similar entre dones (-3.193 dones, -1,14%), i homes (-3.197 homes, -1,38%). Interanualment, en termes absoluts, l’augment de l’atur femení (+44.604, +19,12%) ha estat lleugerament superior al masculí (+44.249 homes, +24,08%). Les dones representen el 54,93% del total de l’atur.
 • Tenim 40.258 joves en situació d’atur. Respecte al mes anterior, l’atur juvenil decreix en 1.621 persones (-3,87%), però interanualment l’atur juvenil continua creixent: +8.945 joves (+28,57%).
 • 257.881 persones majors de 45 anys es troben en situació d’atur, amb una lleugera reducció de 166 persones respecte al febrer (-0,06%), però amb un increment interanual de 39.437 persones (+18,05%). Representen el 50,97% del total de l’atur a Catalunya.
 • L’atur entre les persones estrangeres, se situa en 118.336 persones, amb 545 persones menys intermensualment, però +31.190 persones més que ara fa un any. Representen el 23,39% del total de l’atur.
 • L’atur es redueix fonamentalment als serveis, amb 6.647 persones menys en situació d’atur (-1,76%). A la indústria l’atur decreix en 511 persones (-1%) i a la construcció en 388 persones (-1,01%). Per contra l’atur puja entre les persones sense ocupació anterior (+828 persones) i a l’agricultura (+328 persones). Interanualment l’atur s’incrementa en tots els sectors, destacant els serveis, amb 64.884 persones més en situació de desocupació (+21,18%).

Afiliació a la seguretat social

 • Aquest mes creix l’afiliació a la seguretat social, amb 16.898 persones cotitzants més que al febrer (+0,50%), però amb 23.651 llocs de treball menys respecte al març de l’any anterior (-0,70%). En total, 3.376.137 persones ocupades cotitzen a la seguretat social a Catalunya.

Contractació

 • S’incrementa la contractació. S’han signat un total de 198.819 contractes, 26.692 més que al febrer (+15,51%), i 16.871 més que ara fa un any (+9,27%). La contractació ha augmentat a totes les províncies, però principalment a Barcelona, amb 17.683 contractes més. Segueix Girona (+4.135 contractes), Tarragona (+4.000 contractes) i Lleida (+874 contractes). Interanualment també s’han signat més contractes a totes les províncies.
 • S’han signat 36.659 contractes indefinits, 9.527 més que al febrer (+35,11%), i 6.378 contractes més que ara fa un any (+21,06%).
 • S’han signat 162.160 contractes temporals, 17.165 contractes més intermensualment (+11,84), i 10.493 contractes temporals més que l’any passat (+6,92%). La contractació de març torna a ser imminentment temporal: el 81,56% de la contractació.
 • Del total de contractes signats, el 76,06% ha estat del sector serveis (151.217 contractes). El 61,52% del total de la contractació d’aquest mes ha estat temporal i del sector serveis (122.322 contractes).
 • El 51,60% dels contractes d’aquest mes els han signat homes (102.590 contractes) i el 48,40% dones (96.229 contractes).

Expedients de Regulació Temporal d’Ocupació (ERTO)

 • Del total d’Expedients de Regulació Temporal d’Ocupació (ERTO) presentats en la primera onada de la pandèmia Covid-19, 44.145 persones encara es troben en situació d’ERTO a Catalunya (8.772 menys que el mes anterior). D’elles, 27.744 es troben en situació d’ERTO per força major.
 • A més, 113.728 persones també estan en situació d’ERTO com a conseqüència de la pròrroga d’aquest mecanisme per donar resposta a la segona onada de la Covid-19 (24.257 menys que el mes anterior). D’aquestes, 10.527 persones estan en ERTO per impediment, 55.767 persones per limitació, 39.938 persones són de sectors especialment afectats (CNAE annex) i 7496 formen part de la cadena de valor dels àmbits més castigats.
 • En total, aquest març, 157.873 catalans i catalanes estan afectats per un ERTO, el que suposa una desafectació de 33.029 persones treballadores respecte al mes anterior.
 • En l’actualitat, de les persones en situació d’ERTO a Catalunya, 79.063 són dones (50,08%) i 78.810 homes (49,92%).

Protecció social

 • De les persones en situació d’atur, 267.920 persones reben una prestació per desocupació i la taxa de cobertura se situa en el 52,30%.
  o 145.396 persones cobren una prestació contributiva
  o 122.524 persones cobren una prestació no contributiva.
 • 244.370 persones no cobren prestacions per desocupació (el 47,70% del total de l’atur registrat).
 • A Catalunya, des del mes d’abril de 2020 s’han tramitat un total de 1.310.256 altes inicials de prestacions contributives dels ERTOs vinculades a la Covid-19 (1.135.142 de suspensió i 175.114 parcials).

Valoració i propostes de la UGT de Catalunya

Després d’un any de l’esclat de la pandèmia de la Covid-19 i la declaració d’estat d’alarma, l’economia i el mercat de treball continua sense donar signes que anunciïn una recuperació a curt termini.

Aquest mes hi ha més cotitzants a la seguretat social, s’ha reduït l’atur i ha augmentat la contractació, principalment al sector dels serveis, com a conseqüència de les vacances de Setmana Santa, afavorides per l’aixecament de les restriccions a la mobilitat fins al nivell de comunitat autònoma i l’arribada de turistes estrangers.

Tot i això, encara hi ha 88.853 persones més en situació d’atur i 23.651 llocs de treball menys que ara fa un any i 157.873 persones continuen en ERTO, de les quals, 44.145 persones ho estan des de la primera onada de la covid-19.

Haurem d’estar molt pendents a l’evolució de la pandèmia les següents setmanes i les possibles mesures que s’hagin d’adoptar per frenar l’expansió de la mateixa. En aquest sentit, des de la UGT de Catalunya insistim en la necessitat d’incrementar el ritme de vacunació de la població per poder controlar la pandèmia i reactivar el nostre mercat de treball.

Per una altra banda, els ERTO s’han convertit en una eina fonamental des de l’inici de la pandèmia, fent de xarxa de protecció per a més 1,3 milions de persones treballadores, suavitzant l’impacte de la crisi sobre l’ocupació i l’activitat. La UGT de Catalunya reclama la seva continuïtat, mentre duri la situació de crisi sanitària, per evitar que es produeixin més acomiadaments.

Així mateix, des del 15 de març, 141.796 persones (134.494 en ERTO i 7.302 fixos discontinus) estan rebent l’ajut extraordinari per ingressos baixos (entre els 600 i els 900 euros en funció del temps que porten en situació d’ERTO). Recordem que aquesta mesura es va pactar al Consell de diàleg social, format pel Govern, i les organitzacions sindicals i empresarials més representatives. Aquesta dada significa que el 77,86% de les persones que es trobaven en situació d’ERTO el mes de desembre de 2020 han rebut o rebran aquest ajut extraordinari. La UGT de Catalunya demana agilitar els pagaments d’aquest ajut i solucionar el més aviat possible les incidències detectades i que afecten a les persones que porten més temps en situació d’ERTO, i per tant, les que disposen de menys ingressos.

Per una altra banda, les dades també reflecteixen la necessitat de reforçar i ampliar la protecció social de les persones més vulnerables, per fer front l’augment de les desigualtats socials i la cronificació de la pobresa. Les darreres dades ens mostren que del total de persones en situació d’atur, gairebé el 48% no cobra una prestació per desocupació, que la Renda Garantida de Ciutadania no arriba a protegir a una de cada quatre persones en situació de pobresa severa i que dels 128.389 expedients vàlids d’Ingrés Mínim vital presentats a Catalunya, només s’ha aprovat el 10,95% (dades de març de 2020).

Per tot això, des de la UGT de Catalunya reclamem:

 • Uns pressupostos socials, amb més inversió pública, recuperant i superant els nivells de 2010, previ a les retallades, capaços de fer front a les necessitats de les persones i les empreses amb més dificultats. I una distribució de la riquesa més equitativa i una fiscalitat suficient per afrontar l’emergència derivada de la pandèmia i assegurar la sostenibilitat i millora de l’estat de benestar.
 • La derogació immediata de les reformes laborals dels anys 2010, 2012 i successives en la seva totalitat, com a punt de partida imprescindible per a la sortida de la crisi econòmica, sobre la base de salaris i condicions laborals dignes i treball de qualitat.
 •  La derogació de la reforma de les pensions del 2013, per recuperar la confiança del nostre model públic de pensions i garantir definitivament la sostenibilitat del sistema de pensions i el poder adquisitiu de les persones pensionistes
 •  L’impuls de polítiques de reactivació econòmica, que ens dirigeixen cap a un nou model econòmic i productiu més just, solidari i sostenible, capaç de generar ocupació de qualitat, amb un nou Pacte nacional per a la indústria, un pla de xoc per al sector del turisme i l’enfortiment dels serveis públics.
 • Implementar i agilitar la tramitació de les mesures de protecció social aprovades recentment i les que ja existeixen, per evitar l’increment de la pobresa. Agilitar el pagament de les ajudes a les persones treballadores en ERTO amb baixos ingressos i fixes discontinus, la gestió de l’Ingrés Mínim Vital i augmentar la capacitat de resposta de la Renda Garantida de Ciutadana.
 • L’increment del Salari Mínim Interprofessional fins al 60% del salari mitjà del país, d’acord amb la Carta Social Europea, per evitar salaris per sota del llindar de la pobresa, millorar el poder adquisitiu de les persones treballadores i activar l’economia del nostre país.
 • La reducció per llei de la jornada laboral fins a les 32 hores setmanals, arribant a acords de reducció i racionalització de les jornades per aconseguir l’objectiu de treballar menys, treballar millor i cobrar més.
 • Unes polítiques actives d’ocupació d’impacte directe sobre les persones treballadores més afectades per aquesta crisi, amb itineraris personalitzats, incrementant el nombre d’orientadors i orientadores especialitzats, per tal de garantir una ràpida i adequada atenció a les persones.

 

Comments are closed.