El Jutjat Social reconeix el dret d’una treballadora de Bershka a reordenar la jornada de treball sense reduir-la per la guarda de menor a càrrec permetent-li conciliar vida familiar i laboral sense pèrdua salarial

Una sentència del Jutjat Social n.7 de Barcelona, en una demanda del Gabinet Jurídic de la UGT de Catalunya defensant els interessos d’una afiliada de la UGT en l’empresa Bershka BSK España, reconeix el dret a la reordenació de la seva jornada de treball a l’empara de l’article 34.8 del l’Estatut dels Treballadors com a mesura de conciliació de la vida laboral i familiar.

La treballadora va sol·licitar a l’empresa la modificació del seu horari, en concret d’un dels dies de treball i sense realitzar cap tipus de reducció de jornada de les establertes en l’article 37.4 de l’Estatut dels Treballadors. La resposta de l’empresa va ser negar-li, ja que considerava que la treballadora no hi tenia dret. Per contra el jutjat ha considerat que aquesta possibilitat té cobertura legal, ja que l’article on es recullen els supòsits de reordenació de jornada per guarda legal de l’article 34.8 de l’Estatut ha d’interpretar-se en concordança amb la Llei Orgànica 3/2007 d’Igualtat que va introduir aquesta modificació, i d’aquesta manera potenciar el dret a la conciliació de la vida familiar i laboral com un element de correcció de les desigualtats entre homes i dones, així com de foment de la coresponsabilitat entre tots dos en l’assumpció de les obligacions familiars.

En aquest cas, com en la immensa majoria de casos similars que ens trobem avui dia, tenint en compte allò que preveu el pla d’igualtat de l’empresa, i tot constatant la necessitat de la mesura sol·licitada per la treballadora, la resposta de l’empresa no podia ser, sense més, la negativa sense cap mena de justificació i argumentació, emparant-se en la necessitat d’acord individual o a la manca de previsió literal del conveni col·lectiu. Només era possible negar el plantejament de la treballadora mitjançant la demostració fefaent que existia la impossibilitat tècnica i organitzativa que li impedís donar cobertura a la petició de reordenació de la jornada per part de la treballadora. El jutjat, atenent a l’extensa plantilla de l’empresa i a les seves possibilitats de gran flexibilitat, dicta una sentència a favor de la treballadora i reconeix el dret a la reordenació de la jornada en els termes que ella havia sol·licitat.

En conclusió, trobant-nos dins de l’àmbit del dret fonamental a la igualtat recollit en l’article 14 de la Constitució, entenent que també integra aquesta mesura de conciliació, cada supòsit haurà de ser examinat de forma concreta i individualitzada des d’aquesta òptica, més enllà de la regulació específica de cada empresa en el seu pla d’igualtat i conveni col·lectiu d’aplicació, ja que és l’única possibilitat de fer efectiu i possible l’exercici d’aquest dret així com el complir els principis i valors que fonamenten la Llei Orgànica 3/2007 d’Igualtat entre homes i dones.

 

Comments are closed.