La reducció de l’atur i la creació d’ocupació amaguen la precarietat del nostre mercat de treball que continua augmentant

Creix la temporalitat i la parcialitat no voluntària, els falsos autònoms i noves formes de treball atípic 

EPA II TRIMESTRE 2018 – Principals dades Catalunya

Per demarcacions:

Aquest trimestre destaquem:

 •  Les dades del segon trimestre de l’any presenten tradicionalment una evolució positiva quant a la reducció de la taxa d’atur i a la creació d’ocupació, responent al comportament habitual d’aquests tres mesos de l’any: abril, maig i juny, que coincideixen amb l’inici del bon temps i de la temporada turística.
 • Tot i la bona evolució de les dades en termes absoluts, des de la UGT de Catalunya continuem alertant sobre la precarietat de l’ocupació que s’està creant, que dona resposta de manera massiva a les necessitats estacionals i que, en cap cas, correspon a un canvi de model productiu ni a un increment de la qualitat de l’ocupació.
 • Creix la temporalitat i la parcialitat no voluntària, els falsos autònoms i noves formes de treball atípic. La reducció de l’atur i la creació d’ocupació maquillen les dades quantitatives, però amaguen la precarietat de les dades qualitatives.
 • Aquest trimestre hi ha més homes que dones en situació de desocupació: l’atur s’ha reduït gairebé el doble entre les dones que entre els homes.
 • La taxa d’atur juvenil és 16,1 punts percentuals més que la taxa d’atur general.
 • La taxa de parcialitat femenina és 15 punts percentuals superior a la masculina.
 • 1 de cada 4 persones en situació d’atur són estrangeres, el 27,7% del total de persones en situació d’atur.

Aquest trimestre s’han creat 57.200 llocs de treball, el 58,14% dels quals han estat al sector serveis: 

 • Als serveis, s’han creat 33.200 llocs de treball aquest trimestre i 23.900 llocs de treball en relació a l’any anterior.
 • A la indústria, s’han creat 11.600 llocs de treball aquest trimestre i 53.700 llocs en un any.
 • A l’agricultura s’han creat 6.400 llocs de treball aquest trimestre, i 9.000  respecte el mateix període del 2017.
 • A la construcció, s’han creat 5.900 llocs de treball aquest trimestre, i 3.200 llocs de treball en relació a l’any anterior.
 • La població en situació de desocupació de llarga durada i de molt llarga durada es manté: 205.400 persones porten més d’un any en situació d’atur i, d’aquestes, el 62,46% fa més de 2 anys que no tenen feina (128.300 persones).
 • Continuem molt lluny de les dades d’abans de l’inici de la crisi. En comparació amb el segon trimestre de l’any 2007:
  • Tenim 202.200 persones més en situació de desocupació.
  • La taxa d’atur general i la taxa d’atur juvenil són el doble.
  • Tenim 200.000 llocs de treball menys.
  • La taxa d’ocupació és gairebé 5 p.p. inferior.
  • Tenim menys població activa i més parcialitat.
  • Hi ha 150.000 persones més en situació d’atur de llarga durada.

Des de la UGT de Catalunya continuem reclamant:

 • La derogació immediata de les reformes laborals imposades pel govern i la reposició de tots els drets perduts per part de les persones treballadores. L’aplicació de mesures actives urgents per a la creació d’ocupació estable i de qualitat, i un canvi del model productiu basat en una política industrial que inverteixi en innovació, formació i coneixement, i que generi treball de qualitat.
 • L’impuls de la contractació indefinida per lluitar contra el frau de la contractació temporal, fomentar la contractació a jornada completa, penalitzant la contractació parcial fraudulenta i involuntària, i fer efectiu el registre de la jornada i el control horari a les empreses, per evitar les jornades extenses i hores extraordinàries no compensades.
 • A igual treball, igual sou, per lluitar contra la precarietat de les empreses multiserveis, falses cooperatives i falsos autònoms.
 • La garantia d’uns salaris dignes i la capacitat adquisitiva de les persones treballadores, amb un salari mínim interprofessional al mateix nivell que l’europeu: 1.000 euros.
 • El desenvolupament d’un veritable pla de xoc contra l’atur, així com garantir la protecció social, reforçant les prestacions per desocupació, juntament amb polítiques actives d’ocupació públiques, amb una reforma global, integrada i consensuada de la protecció assistencial per desocupació.
 • L’impuls de la demanda per fiançar el creixement econòmic, incrementant les rendes del treball, els salaris i les pensions i reorientar les polítiques econòmiques, amb mesures expansives i un repartiment de la riquesa més equitatiu.
 • Impulsar les polítiques actives d’ocupació i reforçar els serveis públics d’ocupació amb més recursos humans i econòmics.
 • Reforçar el diàleg social i la negociació col·lectiva per evitar la desregulació del mercat de treball.

Comments are closed.