La UGT signa l’acord per implementar el teletreball al personal de la Generalitat de Catalunya

La UGT de Catalunya ha signat avui l’acord per l’aplicació del teletreball al personal de la Generalitat de Catalunya, una eina important per millorar la qualitat de vida laboral i determinades condicions de treball de tots els treballadors i treballadores.

La UGT entén que aquesta mesura és positiva i pot afavorir les condicions de treball de les empleades i empleats públics.

Aquest Decret serà d’aplicació directa per al personal d’administració i tècnic; i,  també important, obre la porta a altres col·lectius que mitjançant negociació col·lectiva podran accedir amb les seves condicions específiques a mecanismes de teletreball -el personal docent, el personal estatutari de salut, el personal penitenciari, entre d’altres, es podrien beneficiar de futurs acords en matèria de teletreball.

No és un tema menor i per aquest motiu, i per la transcendència que comporta pels treballadors i treballadores de la Generalitat, la UGT ha decidit signar aquest acord en un exercici de responsabilitat, malgrat que aquest Decret en el seu redactat és millorable.

Com a element garant, s’ha acordat establir una comissió de seguiment, amb participació sindical, amb l’objectiu d’adoptar millores i corregir les deficiències que es puguin produir en l’aplicació de mesures de teletreball a l’Administració.

A la UGT ens preocupen aspectes fonamentals: la ciberseguretat, les mesures de seguretat i salut laboral, les situacions excepcionals de teletreball relacionades amb la conciliació familiar o l’estat de salut dels i les treballadors, així com els criteris i la forma d’establiment del teletreball.

La UGT considera que l’ús i l’aprofitament de les noves tecnologies (TIC) a les administracions públiques ha de permetre avançar en la implantació de noves formes de gestió del temps de treball i la reforma horària.

Aquest Acord és només un primer pas en l’objectiu de convertir l’Administració catalana en una administració moderna i capdavantera del segle XXI, que millori les condicions laborals i de treball dels i de les empleades de la Generalitat de Catalunya i que enriqueixi els serveis a la ciutadania.

Comments are closed.