Amb els 153 M€ estalviats pel descens de processos de maternitat, l’estat podia haver financiat els 140M€ que hagués costat l’ampliació del procés de paternitat

imagen-maternidad-y-paternidadEls càlculs realitzats per la UGT demostren la manca de voluntat política per avançar cap a la igualtat

L’ampliació de 2 a 4 setmanes del permís de paternitat arriba tard, ja que es va aprovar amb la Llei d’Igualtat espanyola del 2007, la qual preveia que la mesura hauria d’entrar en vigor, com a tard, l’1 de gener del 2013.

L’executiu central va argumentar, des del primer any de la inaplicació de la llei, que la falta pressupostària no feia possible ampliar el permís de paternitat a quatre setmanes.

Segons els càlculs realitzats per la UGT de Catalunya a partir de les dades de la Seguretat Social, i estimacions pròpies, el menor nombre de processos de maternitat durant els anys de crisi va generar un estalvi d’uns 153 milions d’euros. A partir del número de processos de paternitat generats durant els mateixos anys i la seva despesa generada (tenint en compte que van ser processos de 2 setmanes), hem calculat el cost que aquests haguessin suposat si el període del permís de paternitat hagués estat de quatre setmanes. Aquest hagués pujat a 139,7 milions d’euros.

Per tant, amb els 153 milions estalviats, s’hagués pogut finançat amb escreix els gairebé 140 milions d’euros que costava fer complir la llei, i que no han pogut gaudir  pares o altres progenitors a Catalunya en els 144.000 processos de paternitat generats del 2013 al 2015.

Càlcul aproximat de la necessitat de finançament de l’ampliació del permís de paternitat

Despesa en maternitat (euros) Despesa en maternitat si hagués estat constant la despesa de 2008* (euros) Estalvi (euros) Processos de paternitat Càlcul de necessitat de finançament per a l’ampliació a 4 setmanes del permís de paternitat (euros)
2013 310.638.351 358.146.675 -47.508.325 44.460 46.164.281,27
2014 305.079.547 358.146.675 -53.067.129 44.227 46.298.198,92
2015 305.523.116 358.146.675 -52.623.560 45.309 47.268.044,97
Total 921.241.013 1.074.440.026 -153.199.013 133.996 139.730.525

*Prenem la despesa del 2008 de referència per ser aquest l’últim any abans dels efectes de la crisi i descens de processos de maternitat

Defensem la igualació del a setze setmanes per progenitor, i l’obligatorietat de la seva instransferibilitat, doncs avui, els homes no fan ús dels pocs drets de conciliació que tenen.

Des de la UGT de Catalunya hem defensat i defensem la igualtat i la instransferibilitat dels drets parentals. Només d’aquesta manera s’avançarà cap a una major igualtat en termes de conciliació.

Ara per ara, la cura familiar i la conciliació té cara de dona, i són molt pocs els homes que fan ús dels seus drets per conciliar.

L’any 2015, només un 5,7% de les excedències per cura de menor que es van demanar a Catalunya van ser exercides per pares (un 94,3% eren mares). El mateix any, només un 1,8% dels permisos de maternitat es van transferir en part als pares. El 98,2% dels permisos de maternitat van ser gaudits íntegrament per les mares.

De fet, no tots els pares fan ús del seu permís de paternitat, permís que només pot ser gaudit pel pare. A Catalunya el 2015 hi van haver 69.902 naixements. En canvi, només es van demanar 45.309 permisos de paternitat. Per tant, només un 64,8% dels naixements van generar un permís de paternitat, front el 69,6% de permisos de maternitat. Si s’igualessin les taxes d’activitat- ja que és menor en dones que en homes- el percentatge dels permisos de maternitat seria molt més alt.


Per tant, des de la UGT de Catalunya demanem:

  • Que, tal i com va aprovar el Congrés el passat mes d’octubre, el permís de paternitat sigui efectivament igual que el de maternitat i intransferible i es remuneri el 100% del salari, per a que no suposi cap pèrdua econòmica.
  • Que sigui d’obligatori compliment. Només així s’avançarà en la igualació real de responsabilitats familiars entre dones i homes. Les dades mostren que ara per ara, són una minoria els homes que fan ús dels seus drets de conciliació.

Comments are closed.