Atur setembre: segueix creixent el nombre de joves en situació d’atur

Segons les dades relatives al mes de setembre, el nombre de joves en situació d’atur segueix creixent: ara en són prop de 21.200. D’altra banda, el 57,69% de les persones aturades a Catalunya (218.331) són majors de 45 anys.

Principals dades d’atur, contractació i afiliació del mes de setembre a Catalunya:

 

  Setembre’21 Variació mensual absoluta Variació mensual relativa Variació anual absoluta Variació anual relativa
Atur registrat 378.470 -12.658 -3,24 -99.731 -20,86
Dones 217.371 -8.406 -3,72 -48.312 -18,18
Homes 161.099 -4.252 -2,57 -51.419 -24,20
Joves 21.192 1.153 5,75 -17.916 -45,81
Atur registrat Estat espanyol 3.257.802 -76.113 -2,28 -518.683 -13,73
Atur registrat per províncies  
Barcelona 276.360 -12.448 -4,31 -74.237 -21,17
Girona 35.469 -207 -0,58 -9.787 -21,63
Lleida 20.209 216 1,08 -4.144 -17,02
Tarragona 46.432 -219 -0,47 -11.563 -19,94
Atur registrat per sectors  
Agricultura 7.926 300 3,93 -2.085 -20,83
Indústria 40.933 -1.154 -2,74 -8.495 -17,19
Construcció 29.857 -1.515 -4,83 -6.601 -18,11
Serveis 276.729 -10.323 -3,60 -74.476 -21,21
Sense ocupació anterior 23.025 34 0,15 -8.074 -25,96
Contractació registrada 279.414 77.834 38,61 62.722 28,95
Indefinida 45.945 22.063 92,38 14.287 45,13
Temporal 233.469 55.771 31,39 48.435 26,18
Contractació per províncies
Barcelona 205.178 69.080 50,76 47.309 29,97
Girona 27.696 4.338 18,57 6.587 31,20
Lleida 16.611 -1.149 -6,47 2.916 21,29
Tarragona 29.929 5.565 22,84 5.910 24,61
Contractació per sectors
Agricultura 8.449 -2.312 -21,48 884 11,69
Indústria 41.631 7.918 23,49 4.628 12,51
Construcció 12.569 5.049 67,14 1.508 13,63
Serveis 216.765 67.179 44,91 55.702 34,58
Afiliació a la seguretat social 3.478.568 12.650 0,36 125.836 3,75
Règim general 2.914.087 12.279 0,42 115.136 4,11
Autònoms 557.542 578 0,10 10.436 1,91

 

 

Persones en situació d’ERTO 47.949 -4.977
Barcelona 40.137 -4.681
Girona 3.624 -327
Lleida 1.096 -173
Tarragona 3.092 204

 

Persones en situació d’ERTO segons gènere %
Dones 24.797 51,72%
Homes 23.152 48,28%

 

Dades destacades:

 

Atur

 

 • 470 persones en situació d’atur a Catalunya. Es redueix en 12.658 persones en relació al mes anterior (-3,24%), i en 99.731 persones respecte a l’any passat (-20,86%).

 

 • També cau l’atur a l’Estat espanyol l’atur, situant-se en 257.802 persones, amb un decrement intermensual de 76.113 persones (-2,28%), i una reducció interanual de 518.683 persones (-13,73%).

 

 • L’atur es redueix a Barcelona amb 12.448 persones desocupades menys (-4,31%), a Tarragona en 219 persones (-0,47%) i a Girona en 207 persones (-0,58%). Però s’incrementa a Lleida en 216 (+1,08%). Interanualment l’atur decreix a totes les províncies, fonamentalment a Barcelona, amb 74.237 persones menys en situació de desocupació.

 

 • Intermensualment la reducció de l’atur femení (-8.406 dones, -3,72%) ha estat el doble que la masculina (-4.252 dones, -2,57%), tot i que interanualment, la reducció de l’atur masculí (-51.419 homes, -24,20%) ha estat superior a la reducció de l’atur femení (-48.312 dones, -18,18%). Les dones representen el 57,43% del total de l’atur.

 

 • Puja l’atur juvenil i se situa en 21.192 joves: 153 joves més que el mes anterior (+5,75%), però 17.916 joves menys que ara fa un any (-45,81%).

 

 • 331 persones majors de 45 anys es troben en situació d’atur: 4.514 menys que a l’agost (-2,03%), i 21.916 persones menys que ara fa un any (-9,12%). Representen el 57,69% del total de l’atur a Catalunya.

 

 • Decreix l’atur entre les persones estrangeres, que se situa en 104 persones, amb 1.296 persones menys intermensualment i 31.724 persones menys interanualment. Representen el 19,05% del total de l’atur.

 

 • L’atur es redueix fonamentalment al sector serveis, amb 10.323 persones menys en situació d’atur (-3,60%). A la construcció es redueix en 1.515 persones (-4,83%) i a la indústria en 1.154 persones (-2,74%). Pel contrari, l’atur creix a l’agricultura (+300 persones, +3,93%) i entre les persones sense ocupació anterior (+34 persones, +0,15%). Interanualment l’atur es redueix a tots els sectors, destacant els serveis amb 74.476 persones menys en situació d’atur (-21,21%).

 

Afiliació a la seguretat social

 

 • Aquest mes s’incrementa l’afiliació a la seguretat social, amb 12.650 persones cotitzants més que a l’agost (+0,36%), i 836 persones cotitzants més que ara fa un any (+3,75%). En l’actualitat, 3.478.568 persones ocupades cotitzen a la seguretat social a Catalunya.

 

 • Si observem la dada d’afiliació a la seguretat social del darrer dia del mes s’han recuperat 31.773 llocs de treball respecte al mes d’agost, degut al fort increment de l’afiliació a la província de Barcelona, amb 52.822 persones noves cotitzants respecte al mes anterior, però l’afiliació cau a Girona (-10.877 persones cotitzants), a Lleida (-5.102 persones cotitzants) i a Tarragona (-5.070 persones cotitzants).

 

Contractació

 

 • També creix la contractació. S’han signat un total de 414 contractes, 77.834 més que a l’agost (+38,61%), i 62.722 més que ara fa un any (+28,95%). La contractació intermensual creix a totes les províncies a excepció de Lleida.

 

 • Puja la contractació indefinida: 45.945 contractes indefinits signats, 063 contractes més que a l’agost (+92,38%), Interanualment s’han signat 14.287 contractes indefinits més (+45,13%).

 

 • I creix també la contractació temporal: 233.469 contractes temporals signats, 55.771 contractes més intermensualment (+31,39%), i 48.435 contractes temporals més que l’any passat (+26,18%). La contractació temporal representa el 83,56% del total de la contractació.

 

 • Del total de contractes signats, el 77,58% ha estat del sector serveis (216.765 contractes). El 63,79% del total de la contractació d’aquest mes ha estat temporal i del sector serveis 178.251 contractes).

 

 • El 51,52% dels contractes d’aquest mes els han signat homes (143.963 contractes) i el 48,48% dones (135.451 contractes).

 

Expedients de Regulació Temporal d’Ocupació (ERTO)

 

 • Del total d’Expedients de Regulació Temporal d’Ocupació (ERTO) presentats en la primera onada de la pandèmia Covid-19, 873 persones encara es troben en situació d’ERTO a Catalunya (1.978 menys que el mes anterior). D’elles, 9.937 es troben en situació d’ERTO per força major.

 

 • A més, 076 persones també estan en situació d’ERTO com a conseqüència de la pròrroga d’aquest mecanisme per donar resposta a la segona onada de la Covid-19 (2.999 menys que el mes anterior). D’aquestes, 1.662 persones estan en ERTO per impediment, 12.733 persones per limitació, 14.826 persones són de sectors especialment afectats (CNAE annex) i 2.855 formen part de la cadena de valor dels àmbits més castigats.

 

 • En total, aquest setembre, 47.949 catalans i catalanes estan afectats per un ERTO, el que suposa una desafectació de 4.977 persones treballadores respecte al mes anterior.

 

 • De les persones que continuen en situació d’ERTO, 474 persones tenen el contracte suspès i 16.475 estan en un ERTO parcial.

 

 • En l’actualitat, de les persones en situació d’ERTO a Catalunya, 24.797 són dones (51,72%) i 23.152 homes (48,28%).

 

Protecció social

 

 • De les persones en situació d’atur, 239.247 persones reben una prestació per desocupació i la taxa de cobertura se situa en el 61,47%.
  • 883 persones cobren una prestació contributiva
  • 364 persones cobren una prestació no contributiva.

 

 • 881 persones no cobren prestacions per desocupació (el 38,83% del total de l’atur registrat).

 

 • Aquest mes, 983 persones a Catalunya tenen dret a rebre la prestació contributiva per ERTO Covid-19.

 

 • Des de l’abril de 2020, 1.354.961 persones han tramitat l’alta inicial de la prestació contributiva per ERTO Covid-19 (1.175.708 per suspensió del contracte i 179.253 per ERTO parcial).

 

Valoració i propostes de la UGT de Catalunya

 

El setembre, tradicionalment és un mes negatiu en termes d’atur, contractació i afiliació a la seguretat social, per la finalització de la temporada d’estiu. Però aquest any, amb el sector turístic recuperant-se encara de les greus conseqüències provocades per la pandèmia de la Covid-19, ha aconseguit allargar la temporada i que aquest fet es tradueixi en reducció de l’atur, increment de l’afiliació a la seguretat social i de la contractació.

 

Així mateix, la recuperació progressiva de l’activitat en els diferents sectors per l’evolució positiva sobre la lluita i el control de la pandèmia, és un factor determinant en les dades favorables que coneixem avui.

 

Destaquem aquest mes la reducció de l’atur a la província de Barcelona, amb 12.448 persones menys en situació de desocupació i la creació en aquesta província de 52.822 llocs de treball, que contrasta amb la destrucció d’ocupació a la resta de províncies (10.877 llocs de treball menys a Girona, 5.102 menys a Lleida i 5.070 a Tarragona). I tot i les bones dades a Barcelona, recordem que en aquesta província encara hi ha 19.160 llocs de treball menys que abans de l’esclat de la pandèmia.

 

Així mateix, ens preocupa l’atur juvenil que, després de l’època estival, torna a incrementar-se amb 1.153 joves més en situació d’atur.

 

Per una altra banda, també recordem que 47.949 persones continuen en ERTO, de les quals, 15.873 persones ho estan des de la primera onada de la covid-19.

 

Davant aquest escenari, la UGT de Catalunya celebrem l’aprovació del decret de mesures urgents per la protecció de l’ocupació, la recuperació econòmica i la millora del mercat de treball, que és fruit del diàleg social i de l’acord aconseguit entre govern, patronals i sindicats en els darrers dies, el VI ASDE (Acuerdo Social en Defensa del Empleo).

 

Aquest nou acord suposa la pròrroga dels ERTO fins el 28 de febrer de 2022, de les mesures de protecció de les persones treballadores i de les mesures de protecció extraordinària de les persones treballadores fixes discontínues i a temps parcial.

 

Valorem també de manera positiva la inclusió d’accions formatives per a les persones afectades per un ERTO, amb l’objectiu de millorar les seves competències professionals i l’ocupació, com a condició perquè les empreses puguin obtenir les exempcions previstes en les cotitzacions  a la seguretat socials.

 

Així mateix, la UGT de Catalunya celebrem l’acord assolit entre UGT, CCOO i el Ministeri de Treball que, després d’intenses negociacions, ha situat el SMI de 2021 en els 965€. Tot i que considerem que es tracta d’un augment moderat, afectarà a Catalunya a més de 196.000 persones, el 8% del total de dones cotitzants (98.480 dones) i el 7% del total d’homes cotitzants (97.873 homes).

 

La UGT de Catalunya reclamem un salari digne per continuar avançant en la cohesió social, territorial i sectorial i acabar amb la continua xacra de la pobresa, eradicar les latents desigualtats salarials i la pobresa laboral del nostre mercat de treball.

 

Un salari mínim decent és imprescindible perquè les persones treballadores que segueixen patint les conseqüències de la crisi econòmica, social i sanitària i els efectes de les reformes laborals puguin millorar el seu poder adquisitiu i fer front a la pujada de preus i els excessius i continuats augments del preu de la llum que estem experimentant els darrers mesos.

 

En aquest sentit, pressionarem perquè el govern de l’Estat compleixi el seu compromís de seguir negociant per a continuar augmentant el SMI fins arribar en el 2023 al 60% del salari mig del país tal i com recomana la Carta Social Europea.

 

Amb tot això, la UGT de Catalunya continuem reclamant:

 

 • Un nous pressupostos de la Generalitatque contemplin un increment de les partides socials, amb perspectiva de gènere i capaços de donar resposta a les necessitats de la ciutadania en situació de més vulnerabilitat, persones en situació d’atur de llarga durada, llars sense ingressos i més pressupost per la Renda Garantida de Ciutadania, entre d’altres.

 

 • La derogació immediata de les reformes laboralsdels anys 2010, 2012 i successives en la seva totalitat, com a punt de partida imprescindible per construir un model de relacions laborals més eficient i amb més drets per totes les persones treballadores.

 

 • L’increment del Salari Mínim Interprofessional fins arribar en el 2023 al 60% del salari mig del país tal i com recomana la Carta Social Europea.

 

 • La reducció per llei de la jornada laboral fins a les 32 hores setmanals, arribant a acords de reducció i racionalització de les jornades per aconseguir l’objectiu de treballar menys, treballar millor i cobrar més.

 

 • Una reforma fiscal integral que garanteixi la progressivitat, equitat i suficiència del sistema, amb la finalitat que la recuperació arribi a totes les persones.

 

 • L’impuls d’un nou Pacte nacional per a la indústria i un pla de xoc per al sector del turisme, que fomenti la creació d’ocupació de qualitat.

 

 • L’enfortiment dels serveis públics, amb més inversió en equipaments de salut, educació, serveis socials, dependència, serveis d’ocupaciói tot el sector públic en general, garantint també unes condicions salarials i laborals dignes per als treballadors i treballadores del sector públic.

 

 • La utilització dels fons europeus de reconstrucció, transformació i resiliència i els Next Generation per impulsar polítiques de reactivació econòmica, adreçades a un nou model econòmic i productiu més just, solidari i sostenible, i amb impacte de gènere per generar ocupació de qualitat.

 

 • Agilitar i facilitar la tramitació de subsidis per a les persones en situació que ha exhaurit totes les prestacions, per gestionar l’Ingrés Mínim vital i la RGC, de manera que es garanteixi la seva percepció a les persones beneficiàries el més aviat possible.

 

Dotar el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya dels recursos humans i econòmics necessaris per disposar d’unes polítiques actives d’ocupació públiques de qualitat i accessibles a tota la població amb impacte directe sobre les persones treballadores, amb itineraris personalitzats i incrementant el nombre d’orientadores i orientadors especialitzats, per tal de garantir una ràpida i adequada atenció a les persones.

Comments are closed.