Augment salarial al voltant del 3%, potenciació del conveni sectorial i registre de la jornada, entre les principals recomanacions del nostre sindicat per a la negociació col·lectiva 2018

Hem creat un web dirigit als delegats on recull les directrius per a la negociació amb empreses i patronals, a més d’exemples de clàusules per introduir als convenis col·lectius

La UGT de Catalunya ha presentat avui, a la seva jornada anual d’Acció Sindical i Negociació Col·lectiva, les recomanacions als delegats i delegades per a la negociació col·lectiva durant l’any 2018.

Les orientacions es resumeixen en el següent decàleg, per tal de lluitar contra la precarietat laboral a través dels convenis col·lectius:

  1. Conveni sectorial per combatre el conveni d’empresa que retalla drets i salaris.
  1. Salaris dignes, pujades salarials i recuperació del poder adquisitiu enfront dels salaris de misèria. Cal referenciar l’augment salarial mig al voltant del 3%, a més d’incloure als convenis la clàusula de garantia salarial per al cas que la inflació a final d’any sigui superior a la prevista, i d’introduir un salari mínim garantit de 1.000 euros en tots els convenis col·lectius.
  1. Registre de jornada i control horari contra les jornades extenses i hores extraordinàries no compensades.
  1. Contractació indefinida contra el frau de la contractació temporal.
  1. Contractació a jornada complerta contra contractació parcial fraudulenta i involuntària.
  1. Flexiseguretat negociada envers flexibilitat imposada.
  1. “A Igual treball, igual sou”: lluita contra la precarietat que provoquen les empreses multiserveis, les falses cooperatives i els falsos autònoms.
  1. Igualtat de tracte i oportunitats reals per lluitar contra tots els tipus de discriminació i acabar amb la bretxa salarial de gènere.
  1. Treball segur i saludable mitjançant la prevenció de riscos laborals a les empreses.
  1. Treballem per viure, no vivim per treballar.

 

La negociació col·lectiva és l’àmbit on es determinen les condicions laborals i econòmiques de milers de treballadors i treballadores i alguns dels condicionants essencials per a la competitivitat i el model de producció de les empreses del nostre país. Dels resultats que s’obtinguin d’aquesta negociació dependran en gran mesura els que s’obtinguin en matèria de quantitat i qualitat en l’ocupació, nivell i distribució de rendes i garantia de la igualtat en tots els àmbits, entre moltes d’altres.

Conscients de què la negociació col·lectiva és una peça clau de l’economia, la redistribució de la riquesa i els drets laborals, la UGT de Catalunya ha creat el web www.ugtcatalunya.cat/negociacio, on a més d’incloure les recomanacions de negociació, es recullen exemples de clàusules per introduir als convenis en els següents àmbits: salaris, temps de treball, permisos, igualtat, clàusula de contractació, subcontractació, seguretat i salut laboral, comissions paritàries, modificació de les condicions de treball, mobilitat funcional i promoció, mobilitat geogràfica, formació professional, acreditació de competències, classificació professional, drets sindicals, medi ambient, responsabilitat social d’empresa, nous perfils professionals i contingut mínim de conveni.

Comments are closed.