La taxa d’ocupació de les persones amb discapacitat és només del 23%, enfront del 61% de la població general

3 de desembre – Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat

La UGT de Catalunya denuncia les persistents dificultats del col•lectiu per accedir al mercat laboral ordinari

A Catalunya gairebé 530.000 persones tenen legalment reconeguda una discapacitat, representen el 7% del conjunt de la població catalana i el 5,7% de la població total en edat de treballar. Però les dades evidencien l’escassa participació de les persones amb discapacitat en el mercat de treball: la taxa d’ocupació és només del 23,4% enfront del 60,9% de la població sense discapacitat, i només representen el 0,46% del total de la contractació realitzada a Catalunya. Les baixes taxes d’activitat i d’ocupació ens alarmen de l’evident situació de desavantatge de les persones amb discapacitat en el mercat de treball, especialment les que presenten una discapacitat severa.

L’article 42 de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat estableix que les empreses públiques i privades que ocupin un nombre de 50 o més treballadors i treballadores han de comptar, com a mínim, amb un 2% de persones treballadores amb discapacitat. Sobre el grau de compliment d’aquesta normativa, hem de dir que no disposem de dades que ens permetin saber quantes d’aquestes empreses estan complint amb la llei.

Tanmateix, podem ser conscients del grau de compliment d’aquesta normativa amb dues estadístiques. La primera la facilita l’INE per a Espanya, i ens indica que el 70% de les persones assalariades en empreses de més de 50 treballadors treballen a empreses que no compleixen amb el 2%. O sigui, que 7 de cada 10 persones assalariades d’empreses de més de 50 treballadors estan treballant a empreses que incompleixen la norma o que s’acullen a mesures alternatives en lloc de contractar a persones amb discapacitat.

L’altra dada, de la Direcció General d’Inspecció de Treball, ens indica que a Catalunya de l’1 de gener fins al 30 de setembre del 2016 es van realitzar 541 actuacions sobre contractació de discapacitats per a comprovar el compliment de la LISMI respecte la quota de reserva per a discapacitats. La ràtio d’infraccions per actuacions per aquest període ha estat del 47,3%, un percentatge elevat, però sustentat més en els requeriments que en les infraccions. Com a resultat de l’actuació inspectora d’aquest període, es van contractar 171 persones treballadores, i es van invertir 4.168.000 euros en mesures alternatives. Si a Catalunya el 2016 hi havia 11.101 empreses i establiments que estarien obligades a complir amb la quota de reserva del 2%, les 541 actuacions que va realitzar l’actuació inspectora no semblen ser suficients.

Aquestes dades ens mostren que cal reforçar les actuacions de la Inspecció de Treball i revisar les sancions en el cas d’incompliment per part de les empreses de la quota o de les mesures alternatives.

La UGT de Catalunya entén que la reserva d’ocupació de persones amb discapacitat és un instrument vàlid per tal d’assegurar la presència de les persones amb discapacitat al mercat no protegit. Però la preferència de les empreses per les mesures alternatives (subscripció d’un contracte amb un Centre Especial de Treball, constitució d’un enclavament laboral, donacions i accions de patrocini) ens torna a assenyalar clarament les grans dificultats de les persones amb discapacitat per a inserir-se en el mercat ordinari. La nostra organització considera que les mesures alternatives haurien de ser l’excepció.

A Catalunya tenim un model dual d’incorporació de persones amb discapacitat al mercat de treball: per un costat tenim el mercat ordinari de treball, i per un altre el mercat protegit, fonamentalment representat pels Centres Especials de Treball. A Catalunya, el 63% de la contractació realitzada durant el 2016 a persones amb diversitat funcional va ser en Centres Especials de Treball. El baix nivell de contractació al mercat ordinari, fa que els CET siguin un clar instrument d’inserció laboral de les persones amb discapacitat. Tot i així, des de la UGT de Catalunya entenem que les polítiques d’ocupació per a les persones amb discapacitat han d’estar dirigides a la seva integració en el mercat de treball ordinari, i subsidiàriament al treball protegit.

Segons dades de l’INE per a Espanya, l’any  2015 el salari brut mig de les persones assalariades amb discapacitat va ser de 19.569,6 euros, un 15,7% inferior al de les persones sense discapacitat. En el cas de les persones amb discapacitat intel•lectual i mental, els salaris que reben són encara més baixos, concretament un 36,9% i un 19,8%, respectivament, inferiors al salari brut mig del total del col•lectiu. Clarament, les persones amb discapacitat es troben en una situació de desavantatge en el mercat de treball, i en això influeixen els prejudicis sobre la suposada baixa productivitat i falta de capacitats d’aquest col•lectiu. Sens dubte, és necessària una major sensibilització que faciliti la inserció laboral de les persones amb discapacitat.

Per últim, des de la UGT de Catalunya considerem que transformar aquesta realitat i generar més oportunitats d’ocupació per a les persones amb discapacitat també passa per aconseguir que la negociació col•lectiva abordi i tracti aquest tema. Com a agent social que som, una manera de reforçar la llei i vigilar el seu compliment és que s’articuli als convenis, a través per exemple de:

  • Facilitar el compliment de les obligacions legals amb el desenvolupament de protocols per a la contractació de les persones amb discapacitat i del compliment de la quota de reserva, com una manera de garantir la norma i de poder fer el seu seguiment.
  • Augmentar el percentatge de la quota de reserva.
  • Compromís de no utilitzar a treballadors amb discapacitat sobrevinguda per justificar la reserva de llocs de treball.
  • Incentivar a la contractació de persones amb discapacitat en empreses de menys de 50 treballadors.
  • En aquells sectors on sigui especialment difícil contractar a persones amb discapacitat, avaluar en quines categories podrien ser contractades i quines discapacitats no impedeixen la realització de les activitats de cada categoria laboral.
  • Mesures d’acció positiva en la que hi hagi un tracte preferent en la contractació de persones amb discapacitat, en igualtat de mèrits.

Comments are closed.