La UGT de Catalunya reclama aplicar sense reserves el criteri d’excepcionalitat recollit a l’article 13 del Decret 55/2020 que aprova el Reglament d’aplicació de la renda garantida de ciutadania

 

Font: gencat.cat

Avui s’ha publicat al DOGC el Decret 55/2020 pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 14/2017 de la renda garantida de ciutadania.

La UGT de Catalunya celebrem que finalment el reglament estigui en vigor, doncs aquest és necessari pel correcte funcionament de la prestació i tenir instruccions i evitar denegacions o suspensions cautelars injustes. Recordem, que aquesta Llei va ser fruit de la mobilització social i del recolzament de més de 120.000 signatures a la iniciativa legislativa popular per a la creació d’una prestació de dret subjectiu amb la finalitat d’assegurar els mínims d’una vida digna a les persones i unitats familiars que es troben en situació de pobresa, per tal de promoure llur autonomia i participació activa en la societat.

El reglament s’ha treballat amb la Comissió de Govern, de la qual la UGT de Catalunya forma part. La nostra organització ha estat part molt activa en aquest procés, i hem estat molt incisius a l’hora de reclamar major flexibilitat de la prestació i la incorporació de nous col·lectius.

La UGT de Catalunya va reclamar que s’obrís la prestació a les famílies nombroses amb un contracte de treball a temps parcial, que permetés la compatibilitat dels contractes de curta durada i/o intermitents amb la prestació, que facilités la prestació a les víctimes de violència masclista i que es possibilités el reconeixement de més d’una prestació per habitatge. Són propostes que la UGT de Catalunya vam lluitar i que s’han incorporat al reglament, tot i que la concurrència de més d’una prestació en una mateixa llar només es permet per a situacions d’emergència social.

Tot i així, la nostra organització és conscient que aquest ha estat un consens de mínims i que encara s’han d’incorporar més propostes que millori aquest dret. I especialment ara que l’impacte que aquesta crisi té i tindrà sobre la ciutadania i l’augment de la vulnerabilitat econòmica i social de les famílies, dependrà de la mobilització dels recursos que disposin les nostres administracions públiques i de l’accés de la ciutadania a aquests recursos, tant per l’acompliment d’uns condicionants i requisits per accedir-ne com per la rapidesa burocràtica per facilitar la disponibilitat immediata d’aquests recursos.

És per això que la UGT de Catalunya, en el marc de la renda garantida de ciutadania, reclama que es flexibilitzin els requeriments d’accés, aplicar i millorar el criteri d’excepcionalitat recollit en l’article 13 del Decret 55/2020 que desplega la RGC per tal de facilitar l’accés immediat a totes les persones en situació de risc d’exclusió social.

A continuació l’article al qual fem referència:

Article 13. Dret a la prestació de la renda garantida quan concorren circumstàncies extraordinàries

1. Tenen dret a la prestació de renda garantida, excepcionalment, les persones que no compleixen els requisits establerts però en les quals concorrin circumstàncies extraordinàries per les quals es troben en una situació d’especial necessitat o urgència.

2. S’entén per situació d’especial necessitat o urgència, d’acord amb la definició establerta en l’article 12 de la Llei 13/2006, de 27 de juliol, qualsevol contingència que té lloc o apareix en el transcurs de la vida d’una persona i que li impedeix fer front a les despeses essencials per al manteniment propi o de les persones que integren la unitat familiar a la qual pertany; persones que necessiten una actuació de suport i urgència per causes objectives alienes a la seva voluntat, pels motius següents:

a) Imminència de desnonament o pèrdua de l’habitatge.

b) Violència masclista.

c) Malalties greus sobrevingudes.

d) Risc dels menors d’edat a càrrec.

e) Joves i adolescents en risc d’exclusió social imminent que pugui atemptar contra la seva vida o salut o que pateixin violència o maltractament, per la seva orientació sexual, identitat de gènere o expressió de gènere.

f) Persones que són víctimes d’explotació sexual o del tràfic d’éssers humans.

g) Persones amb altres situacions anàlogues que impliquin trobar-se en risc d’exclusió social imminent.

3. Aquesta situació s’acredita mitjançant l’informe tècnic preceptiu i favorable dels serveis socials públics competents i de l’òrgan tècnic de la renda garantida de ciutadania.

Comments are closed.