Oberta la convocatòria 2021 de subvencions per al pagament del lloguer

Font: pixabay

L’Agència de l’Habitatge de Catalunya ha obert la convocatòria d’aquests ajuts per facilitar l’accés i la permanència en un habitatge en règim de lloguer. Aquestes subvencions s’atorguen en un règim de concurrència competitiva, és a dir: s’avaluaran totes les sol·licituds a la vegada i es triaran les que tenen unes característiques més favorables per rebre l’ajut.

La subvenció es concedeix per un import anual màxim de 2.400 euros, és a dir, de 200 euros mensuals com a màxim, i s’ajusta en funció de l’esforç que suposa per a la unitat de convivència el pagament del lloguer:

 • 20% de l’import de la renda de lloguer anual quan l’esforç per pagar el lloguer sigui igual o inferior al 30% dels ingressos de la unitat de convivència
 • 30% de l’import de la renda quan aquest esforç sigui superior al 30% i inferior al 40%
 • 40% si és igual o superior al 40% dels ingressos.

Per una altre banda, els imports màxims de lloguer mensual són els següents:

 • Barcelona ciutat i demarcació: 800 euros
 • Demarcació de Girona: 550 euros
 • Demarcació de Tarragona: 550 euros
 • Demarcació de Lleida: 500 euros
 • Les Terres de l’Ebre: 400 euros.

Per a famílies nombroses i per a unitats de convivència amb algun membre amb discapacitat legalment reconeguda i barem favorable, l’import màxim de lloguer mensual és de 900 euros a tot el territori de Catalunya.

Pel que fa als requisits sobre el preu del lloguer:

 • Estar empadronat a l’habitatge.
 • No s’accepten contractes de lloguer entre persones que tinguin parentiu.
 • S’estableixen uns límits màxim i mínim d’ingressos que es ponderen segons el nombre de membres de la unitat de convivència i la localització de l’habitatge (veure taula). En cap cas els ingressos de la unitat de convivència podran ser inferiors al lloguer de l’habitatge.

Aquestes subvencions són incompatibles amb el cobrament d’altres ajuts que provinguin de qualsevol Administració pública o d’entitats públiques o privades per a les mateixes mensualitats del mateix any i que tinguin la mateixa finalitat. La suma total dels imports a percebre en un mateix any natural no pot ser superior a 4.500 euros.

Són incompatibles per a tot l’any amb les subvencions atorgades pel Consorci de l’Habitatge de Barcelona per a la mateixa finalitat, i tampoc les poden demanar les persones arrendatàries d’habitatges gestionats o administrats per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.

De manera transitòria fins que no es desplegui reglamentàriament la Llei 14/2017, del 20 de juliol, de la renda garantida de ciutadania, aquests ajuts únicament són compatibles amb la renda garantida de la ciutadania per a les famílies d’un sol membre que han estat beneficiàries d’una renda mínima d’inserció o d’una prestació no contributiva i a la vegada d’un ajut pel pagament del lloguer en l’exercici anterior

Les sol·licituds es poden presentar fins al 4 de juny.

Si necessites més informació o vols tramitar aquest ajut, visita la pàgina web de la Generalitat.

Comments are closed.