logo_ugt
Rbla. del Raval 29-35, 08001 - Barcelona
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Volem uns pressupostos que contemplin una aposta real per l’FP

Aquest estiu hem viscut situacions de mancança i desajust de places de Formació Professional no poden tornar a repetir-se cap altre any més.
A les diverses reunions que hem mantingut amb el conseller González Cambray i el director general d’FP, Àngel Luis Miguel, així que per posar al dia l’FP a Catalunya cal incrementar substancialment  el seu pressupost.
La UGT reclama un increment mínim de 130 milions d’euros en el pressupost del 2022 per a dur a terme el pla de xoc que l’FP necessita per a ser una aposta real i ferma de país. Recordem que s’hi està dedicant un 3,7% aproximadament del PIB quan la Llei d’Educació de Catalunya determina que sigui el 6% del PIB.
Si mirem la despesa per càpita de Catalunya en Educació en els darrers anys podem comprovar que la despesa per càpita no ha augmentat, sinó que ha baixat  considerablement.
 2017 758€ 2018 754€ 2019 746€
En el rànquing per CCAA estem en la número 16, per sobre només de Madrid que destina 721€ per càpita.
Des de la UGT pensem que el govern  ha d’aprofitar per a la modernització del país els fons “Next Generation” que revertiran en les persones, les empreses i la societat catalana.
Al nostre entendre cal que en el pressupost del Departament d’Educació  hi hagi partides específiques  destinades a la Formació Professional Inicial, la qual no pot ser la Ventafocs del sistema educatiu català.
Diem això perquè fins ara en la distribució de les partides cada direcció general  disposava dels diners en funció de prioritats preestablertes, on l’FP, els ensenyaments artístics, els d’adults i d’idiomes gosaven de facto d’un paper secundari ja que es tractava d’ensenyaments no obligatoris.
Aquesta era l’argumentació principal per a situar en un segon terme l’FP: ensenyament post-obligatori. Obviant que la Llei d’Educació de Catalunya determina que fins als 18 anys, quan s’assoleix la majoria d’edat, l’administració té l’obligació d’escolaritzar l’alumnat a batxillerat o Cicles Formatius de Grau Mitjà.
El 17 d’octubre de 2017 es va aprovar el 2017 el Decret 150/2017, de l’atenció educativa a l’alumnat en el marc d’un sistema educatiu inclusiu, sense una assignació pressupostària que el garantís. Per tal de reconduir aquest problema, cada any s’han manllevat recursos d’altres partides (no hi ha hagut increment de pressupost a Educació, ans el contrari!) ja que l’atenció a la diversitat que només avui dia es fa a educació infantil, primària i secundària obligatòria necessiten més diners i més recursos humans.
La UGT considerem que l’FP no s’ha finançar amb engrunes i reclamem partides específiques per tal d’afrontar el repte:
  1. Destinada a nous grups de 1er de CFGM.
  2.  Creació de nous centres  (remodelació d’existents i nova creació).
  3. Ampliació del pressupost del capítol VI per a dur a terme un Pla  de Renovació de les infraestructures obsoletes. Actualització d’aules taller i material
  4. Reforç de l’orientació a l’ESO i als CFGM per a millorar les xifres d’abandonament prematur i de resultats acadèmics post-obligatoris.
  5. Concertació del CFGM si cal.
Per al primer punt remarcarem que s’ha de preveure una creació de 200  grups de 1er de CFGM (i a més a més donar continuïtat dels que s’han incrementat enguany a 1er que hauran de tenir-se en compte per a 2n de l’any vinent).
200 grups implica una mitjana de 6000 alumnes més (a 30 per grup). Cada grup necessita dos professors, per tant s’hauran de contractar uns 400 professors que si establim el cost per mitjana de 41.000€ resulta que es necessiten per a aquest concepte de 16,4 milions d’euros (a més dels de 2n que es necessitin).
Per tal d’ubicar aquests 200 grups haurem de recórrer a nous equipaments, que poden ser o bé de nova construcció o bé, aprofitant que hi ha centres d’Educació Infantil i Primària que han perdut grups per la davalla de la natalitat, optimitzar aquests espais mentre no es construeixen de nous. Això és possible si s’incrementen les partides pressupostàries el capítol VI per tal de garantir el seu finançament.
Si un centre de nova creació de secundària de mitjana costa 5 milions d’euros i atorguem un a cada servei territorial i al Consorci d’educació de Barcelona necessitem 50 milions d’euros.
Si per remodelar centres i adaptar-los donem 2 milions d’euros a cada SSTT i al CEB en necessitarem 20 milions d’euros.
Des de la UGT considerem  que una bona part de l’increment del capítol VI  ha d’anar destinada  a renovar i actualitzar els equips que en mots cas os tenen una antiguitat de més de 30 anys i estan totalment obsolets, especialment en l’àmbit industrial i informàtic. La inversió ha de ser progressiva, durant 4 anys s’haurien d’invertir en la modernització i actualització dels equipaments i aules 15 milions d’euros per tal d’assumir els objectius establerts.
Un dels problemes que té la nostra societat és el de l’abandonament escolar prematur, on a Catalunya té unes xifres preocupants, a l’entorn del 17%. Hi ha consens entre totes les parts que cal millorar l’orientació, tant a l’ESO com al Cicle Formatiu de Grau Mitjà.  El Departament d’Educació s’ha compromès a posar-hi remei. La Direcció General de Formació Professional es va fixar coma objectiu dotar a cada centre d’FP de Catalunya d’un psicopedagog, tenint en compte que a l’FP hi va gent que necessita acompanyament.
En definitiva si hi ha 400 centres d’FP a Catalunya, calen 400 psicopedagogs per fer orientació que representen 16,4 milions d’euros per a  aquest concepte
En el darrer apartat si tal com estableix la LEC el Servei Públic d’Educació està format per centres sostinguts amb fons públics.
La realitat catalana prové de l’herència d’uns centres educatius que en el seu dia ocuparen un buit que l’administració no podia omplir quan amb la llei  d’educació de 1970 s’implanta l’obligatorietat de l’educació fins a 16 anys, havent-se d’impartir cursos d’FP 1 als joves entre 14 i 16 anys. Els centres d’FP concertats d’avui dia són els que en aquella època van assumir aquest alumnat. Quan va deixar d’existir l’FP1 i es va transformar en CFGM, aquests centres  han conservat els concerts.
Enguany en la crisi de la manca de places d’FP, la patronal de l’escola concertada ha ofert els seus centres per a acollir en concerts 2000 places de CFGM en centres amb les instal·lacions ja construïdes i amb el professorat necessari. No és preferible que es concertin més places que les famílies hagin de pagar  un centre privat amb el context econòmic i pandèmic actual?
Si el servei públic d’educació de Catalunya està format  en FP per un 70% de centres de titularitat pública i un 30% de concertats haurien de fer un increment  pressupostari proporcional, és a dir si els centres públics necessiten un mínim d’increment de 117,8 milions d’euros, hauríem de destinar a més uns 32 milions d’euros als concertats, la xifra definitiva seria d’uns 150 milions d’euros.
Entenem que el Govern ha de fer un esforç i invertir en el futur de Catalunya, invertir en la formació de les persones, en educació i en formació.

Entrades relacionades